คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ ? E:062:0001

ธนาคารออมสินได้เริ่มเปิดให้ลูกค้าทั่วไปยื่นกู้เงินมาตรการสินเชื่อสู้ภัย รายละ 10000 บาทแล้ว โดยปล่อยสินเชื่อในเฟสที่ 2 วันที่ 26 พ.ค. สามารถกดจองสิทธิ์ และเริ่มสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. ตามคิวที่จองไว้ (ล่าสุดพบระบบแจ้งคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์)

มาตการสินเชื่อสู้ภัยออมสิน เฟส 2

 • 26 พ.ค. เริ่มส่ง SMS แจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้ทราบ และเปิดจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อ (จองคิว)
 • 27 พ.ค. เปิดให้ผู้ที่ได้ SMS อนุมัติสินเชื่อ เข้าระบบแอปมายโมเพื่อทำสัญญา
 • 28 พ.ค. เปิดให้กลุ่มแรกที่จองสิทธิ์เข้าระบบมายโมเพื่อสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย
  -รอบแรก 10:00 น. – 12:00 น.
  -รอบสอง 14:00 น. – 16:00 น.

สรุป 13 ข้อนี้อาจจะเป็นสาเหตุระบบแจ้งคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์

จากที่มีการแชร์กันในกลุ่มต่างๆ แอดมินเว็บสิบแปดปีขอรวมสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้

 1. ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. เป็นคนไทย
 3. ได้รับผลกระทบจากโควิด
 4. เป็นพนักงานประจำ (อายุผู้กู้ไม่เกิน 60ปี)
 5. อาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70ปี)
 6. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 7. มีอีเมลที่สามารถใช้งานได้จริง
 8. ไม่ติดบูโร (ฺBlacklist)
 9. ไม่อยู่ในสถานะ Fraud
 10. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 11. เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการแอปมายโม MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64
 12. ไม่เป็นผู้ที่เคยกู้สินเชื่อจาก ธกส. ในวงเงินมาตรการเดียวกัน
 13. ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาาหกิจ

*ล่าสุด สถานะคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ ยังไม่มีคนแชร์วิธีแก้ไข

คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกรฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ

ผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อส่วนใหญ่หากไม่ตรงตามเกณฑ์จะขึ้นหน้าจอแจ้งว่า “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)

วิธีตรวจสอบเกณฑ์พิจารณามาตรการสินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาท

ขอสรุปเป็นข้อๆ ที่อาจจะมีผลต่อการขึ้นแจ้งว่าคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์

ข้อที่ 1 ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • วิธีตรวจสอบ : ให้ท่านนับวันเกิด/เดือน/ปี พ.ศ. ว่าท่านได้เกิดก่อนวันที่จะยื่นกู้สินเชื่อหรือไม่ เช่น ท่านยื่นกู้ 13 พฤษภาคม 2564 ท่านจะต้องเป็นผู้เกิดก่อน 1 พฤษภาคม 2544 ปี (*ยึดตามเกณฑ์ธนาคารออมสิน) เป็นต้น

ข้อที่ 2 เป็นคนไทย

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

ข้อที่ 3 ได้รับผลกระทบ

 • ท่านจะต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด / ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ
 • เปิดกู้เฟส 2 คือลูกค้าทั่วไปที่ติดตั้งแอปมายโมก่อน 1 พ.ค. 64

ข้อที่ 4 เป็นพนักงานประจำ

 • ต้องเป็นพนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจํา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี (ณ วันที่ขอกู้ลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี)

ข้อที่ 5 เป็นอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า

 • เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (ณ วันที่ขอกู้ลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 67 ปี)

รับราชการยื่นกู้สินเชื่อได้ไหม?

 • มีผู้ใช้รายหนึ่งได้สอบถามว่า “ตรงคุณสมบัติ บอกว่ามีรายได้ประจำ คือพนักงานบริษัท ถ้าเป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างในส่วนราชการ จะได้ไหม
มีคนถามว่ารับราชการได้รับผลกระทบจะยื่นกู้สินเชื่อได้ไหม
ทำงานราชะการจะยื่นกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม
 • ธนาคารออมสินตอบแล้ว “สวัสดีค่ะ คุณ… คุณสมบัติผู้กู้มีดังนี้ค่ะ
  -ผู้ที่ประกอลอาชีพข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ จะไม่สามารถกู้ได้นะคะ
  -หากเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น อาชีพวิศวกร นักบัญชี สามารถยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัย ฉนอรก-19 ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. เป็นต้นไปคะ ขอบคุณค่ะ
ธนาคารตอบแล้ว ทำงานราชการไม่สามารถยื่นกู้สินเชื่อมายโม หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10000 บาท ได้
เป็นข้าราชการไม่สามารถยื่นกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้

ข้อที่ 6 มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้

 • ท่านจะต้องมีที่อยู่ / ที่พัก ซึ่งสามารถติดต่อได้
 • เปิดกู้รอบ 13 พ.ค.จะเป็น 6 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดง คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่

ข้อที่ 7 มี e-mail ที่ใช้งานได้

ต้องมีอีเมลที่ติดต่อได้
อีเมล gmail
 • ท่านจำเป็นต้องมี e-mail (อีเมล) ที่สามารถใช้งานได้เพราะจำเป็นต้องยืนยัน otp ผ่านอีเมล และจะมีการส่งสัญญากู้ยืมเพื่อยืนยันไปทางอีเมลของท่าน
 • หากท่านยังไม่มีอีเมลสามารถสมัครฟรีอีเมลได้ หรือศีกษาเพิ่มเติม https://18pee.com/e-mail/

ข้อที่ 8 ไม่ติดบูโร

ข้อที่ 9 ไม่ติดอยู่สถานะ Fraud ของธนาคาร

 • ธนาคารจะมีการแชร์ข้อมูลบางอย่างระหว่างกันรวมถึงข้อมูล Fraud (F) ด้วย หากท่านติด Fraud (F) แล้วจะไม่สามารถยื่นกู้ได้ทุกธนาคาร ส่วนใหญ่ที่พบคือ ยื่นเอกสารเท็จ/ เอกสารแสดงรายได้เท็จ เป็นต้น

“Fraud = ฉ้อโกง”

ข้อที่ 10 มีบัญชีหนี้นอกระบบ

 • ท่านเคยเป็นเข้าร่วมโครงการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้

ข้อที่ 11 อยู่โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 • ท่านเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
 • ท่านกู้สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)

*ปรับปรุงใหม่คือ ธนาคารออมสินได้ออกประกาศว่าหากใครที่เคยกู้สินเชื่อในมาตรการช่วยเหลือโควิดในรอบก่อนหน้านี้สามารถยื่นกู้ได้อีก โดยปล่อยให้กู้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. เป็นต้นมาแล้ว (เช่นสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อฉุกเฉิน เป้นต้น)

วิธีแก้ไขคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์

แอปมินเว็บสิบแปดปีขอยกตัวอย่างเช่น ตอนที่ท่านสมัครเปิดบัญชีธนาคารท่านได้ป้อนข้อมูลไว้ว่าท่านเป็นข้าราชการ แต่ปุจจุบันท่านได้ลาออกมาประกอบอาชีพอิสระ ขอแนะนำให้ท่านไปเปลี่ยนข้อมูลที่สาขาธนาคารออมสินเป็นให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน คือเปลี่ยนจากอาชีพรับราชการ เป็นอาชีพอิสระ เป็นต้น

*เป็นเพียงคำแนะนำ

ล่าสุดได้รับการยืนยันจากทางธนาคารออมสินแล้วว่า ใช้ข้อมูลก่อน 1 พ.ค. 64 หากจะแก้ไขตอนนี้ก็ไม่มีผลต่อการอนุมัติแล้ว 

วิธีติดต่อสาขาธนาคารออมสิน

หากท่านจำเป็นจะกู้สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10,000 บาทจริงๆ ท่านสามารถแก้ไขได้ที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน แล้วต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อด้วย เช่น ต้องแจ้งว่าติดสถานะแจ้งเตือน “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ

 • นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วย
 • มือถือที่ใช้สมัคร (ติดตั้งแอปมายโม mymo แล้ว)
 • รูปหน้าจอที่ติดสถานะนี้

เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราจะสามารถกดสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้อีกตอนไหน หรือมีคำถามอื่นๆก็ให้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ

เปิดเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม
เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้ง่ายผ่านแอปมายโม

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด