torkorsor-3finan

โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากธนาคาร ธกส.

ธนาคาร ธกส ออกสินเชื่อช่วยเกษตรกร ปล่อยให้กู้ได้คนละ 50,000 บาท