goo-money-10k-gsb-on-app-mymo

เคยกู้แล้วสามารถกู้อีกได้ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10000 บาท ผ่านแอปมายโมธนาคารออมสิน

กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากมาแล้ว สามารถยื่นกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้อีก