วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการ

อัปเดต :

ข่าวดีผู้พิการ ยืนยันแล้วผู้พิการสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

หนึ่งในมาตรการรัฐสวัสดิการพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้มีฐานะยากจนได้ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายในต้นปีหน้า 2564 โดยจะมีความชัดเจนเรื่องกฏเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาคัดคนเข้ารับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 ในกลางเดือนธันวาคมนี้ (โปรดติดตามข่าว)

คุณสมบัติผู้พิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ

 1. สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเปิดลงทะเบียน)
 2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 3. ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท (เฉลี่ยในครอบครัว)
 4. มีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฏหมาย

*อื่นๆจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อกำหนด

👍 เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ  เดือนสุดท้าย

👍 เสนอให้เพิ่มเงินต่อเดือนละ 500 บาท อีก 3เดือน

👍 วิธีตรวจสอบเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้พิการ

วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการ
วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการ

ผู้พิการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอให้ท่านดูตามรูป และในช่องสีแดงๆนะครับ

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ดูแล
 5. ใบมอบอำนาจ
 6. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 8. สำเนาเอกสารเกษตรกร (ถ้ามี)
 9. สำเนาหน้าบัญชีผู้ดูแล

*ตัวไหนที่เป็นสำเนาท่านจะต้องลงลายมือชื่อ (สำเนาถูกต้อง)

*ในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนท่านจะต้องให้เขาเอาบัตรประจำตัวผู้พิการ และบัตรประจำตัวประชาชนของจริงมาด้วยผู้พิการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ผู้พิการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สถานที่ให้ลงทะเบียนรอบใหม่

 1. สาขาธนาคาร ธ.ก.ส. 2,453 สาขา
 2. สาขาธนาคารออมสิน 1,507 สาขา
 3. สาขาธนาคารกรุงไทย 1,120 สาขา
 4. สำนักงานคลัง 76 จังหวัด
 5. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

*สำหรับพื้นที่ห่างไกล รอพิจารณาความเหมาะสม

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน

เพิ่มเติมอีกนิด วิธีเซ็นสำเนาที่ถูกต้อง

 1. เขียนรายละเอียดกำกับไว้เสมอ เช่น ใช้สำหรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ เป็นต้น
 2. ควรระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เอกสาร
 3. ขีดเส้นคู่ขนานคร่อมบนตัวสำเนา
 4. ต้องเขียนข้อความทั้งหมดลงบนรูปบัตร
 5. ใช้ปากกาดำเขียน
วิธีเซ็นต์สำเนาที่ถูกต้อง
วิธีเซ็นต์สำเนาที่ถูกต้อง

** คำแนะนำนะครับ เมื่อเขาให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯแล้วแนะนำให้ไปลงที่สาขาธนาคารกรุงไทย เพราะจะมีเจ้าหน้าที่พิเศษมาดูแลกลุ่มผู้ที่จะลงทะเบียนครับ (ประสบการณ์เมื่อปีก่อนๆ)**

ขอให้ท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบครับผม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง