สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีส่วนลดดอกเบี้ย 50% ที่โรงรับจำนำ

เพจ สธค. โรงรับจำนำขอประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 อย่างในเดือนนี้มีลดดอกเบี้ยให้ 50% และ ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน เช็คสิทธิ์ได้เลย

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโรงรับจำนำของรัฐ

โรงรับจำนำของรัฐทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2564

 1. ลดดอกเบี้ย 50%
 2. ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดดอกเบี้ย 50% หรือ ไม่เสียดอกเบี้ย 1 เดือนวงเงินไม่เกิน 5พันบาท
สิทธิผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับส่วนลดดอกเบี้ยกับโรงรับจำนำ

1. ผู้ที่ได้ลดดอกเบี้ย คือ ผู้จำนำใหม่

 • พิเศษสำหรับผู้ที่มาใช้บริการจำนำ
 • ผู้มาใช้บริการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ส.ค. ถึง ก.ย. 2564
 • วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
 • 1 คน 1 สิทธิ์ (ต่อ 1 รอบ ตั๋วจำนำ) เท่านั้น

2. ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน คือ ผู้ส่งดอกเบี้ย ผ่อนต้น เพิ่มต้น

 • พิเศษสำหรับผู้ที่มาส่งดอกเบี้ย ผ่อนเงินต้น หรือ เพิ่มเงินต้น
 • ผู้มาใช้บริการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ส.ค. ถึง ก.ย. 2564
 • วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
 • 1 คน 1 สิทธิ์ เท่านั้น
สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดดอกเบี้ย 50% หรือ ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน
ส่วนลดดอกเบี้ยสำหรับผู้มีบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการฯ

การบริการของโรงรับจำนำรัฐ หรือ สธค.

 1. กระบวนการรับจำนำ
 2. การบวนการส่งดอกเบี้ย
 3. กระบวนการ กรณี การไถ่ถอน
 4. กระบวนการ กรณี การแบ่งไถ่ถอน
 5. กระบวนการเพิ่มต้น
 6. การมอบฉันทะ
 7. กรณีตั๋วจำนำหาย

บริการที่ 1 กระบวนการรับจำนำ

เมื่อท่านอยากจำนำต้องทำอย่างไรบ้าง?

 • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทรัพย์สินที่โรงรับจำนำของรัฐ
 • เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที
 • สแกนลายนิ้วมือ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
 • ท่านสามารถรับเงินพร้อมตั๋วจำนำได้ทันที

*โดยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 15 – 30 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนคิวการให้บริการในขณะนั้นครับ

ประเภทการรับจำนำ โดยใช้ทรัพย์พร้อมทะเบียนบ้าน
อยากจำนำต้องทำอะไรบ้าง

บริการที่ 2 กระบวนการส่งดอกเบี้ย

ท่านสามารถส่งดอกเบี้ยได้หลายช่องทางดังนี้

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ส่งดอก พร้อมยื่นตั๋วจำนำ และบัตรประชาชน
 • เจ้าหน้าที่จะรับชำระดอกเบี้ย
 • รับตั๋วจำนำ หรือ ต้นตั๋วจำนำฉบับใหม่ *

*ส่งดอกแทนกันได้ไม่ต้องมอบฉันทะโดยตั๋วจำนำยังคงเป็นชื่อเดิม

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกเดินทางมาส่งดอกเบี้ยที่สาขาได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

📌ผู้ใช้บริการสามารถไปส่งดอกเบี้ยได้ที่ 7-11

📌ผู้ใช้บริการสามารถส่งดอกผ่านแอปพลิเคชั่น krungthai next ได้(ในตั๋วต้องมีบาร์โค้ดของ krungthai next ด้วยเท่านั้น ก่อนเวลา 23.30 น.!!)

ประเภทการส่งดอกเบี้ย แจ้งว่ามาส่งดอกจำนำ
วิธีการส่งดอกกับโรงรับจำนำของรัฐบาล

บริการที่ 3 กระบวนการ กรณี การไถ่ถอน

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ขอไถ่ถอน พร้อมยื่นตั๋วจำนำ และบัตรประชาชน
 • สแกนลายนิ้วมือ
 • ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้หมด ครบถ้วน
 • รับทรัพย์จำนำคืน

*กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 15 – 400 นาทีขึ้นอยู่กับคนใช้บริการในช่วงเวลานั้นๆครับ

ประเภทการไถ่ถอน หรือวิธีการไถ่ถอนกับโรงรับจำนำ
วิธีการไถ่ถอนกับโรงรับจำนำของรัฐบาล

บริการที่ 4 กระบวนการ กรณี การแบ่งไถ่ถอน

ถ้าเงินไม่พอไถ่ แบ่งไปก็ได้ กรณีที่ตั๋วจำนำ 1 ใบ มีทรัพย์จำ นำหลายรายการสามารถแบ่งไถ่บางรายการก่อนได้

วิธีการแบ่งไถ่

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า แบ่งไถ่ พร้อมยื่นตั๋วจำนำและบัตรประชาชน
 • เลือกรายการที่ต้องการแบ่งไถ่
 • เจ้าหน้าที่ตีราคาทรัพย์จำนำที่เหลือโดยหักลบกับเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
 • สแกนลายนิ้วมือ
 • ชำระเงินแล้วรับตั๋วจำนำฉบับใหม่พร้อมพรัพย์จำนำที่แบ่งไถ่คืน

*ระยะเวลาประมาณ 30 – 50 นาที ขึ้นอยู่กับคิวทื่ใช้บริการในตอนนั้นครับ

ประเภทการแบ่งไถ่ถอน หรือการแบ่งไถ่
การแบ่งไถ่ถอนเมื่อเงินไม่พอในการไถ่ถอนทั้งหมด

บริการที่ 5 กระบวนการเพิ่มต้น

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า เพิ่มต้น พร้อมยื่นตั๋วจำนำและบัตรประชาชน
 • เจ้าหน้าที่จะนำทรัพย์จำนำออกมาตรวจสอบหากทรัพย์จำนำยังไม่เต็มวงเงินเจ้าหน้าที่จะทำการออกตั๋วจำนำฉบับใหม่ให้
 • สแกนลายนิ้วมือ
 • เจ้าหน้าที่เรียกชำระดอกเบี้ยของตั๋วจำนำฉบับเดิมและรับตั๋วจำนำฉบับใหม่ พร้อมเงินที่เพิ่มต้นได้
ประเภทการเพิ่มเงินต้น การเพิ่มเงินต้น
การเพิ่มเงินต้นในการจำนำสำหรับทรัพย์ที่วงเงินไม่เต็ม

บริการที่ 6 การมอบฉันทะ

กรณีมอบฉันทะ

 • เจ้าของตั๋วพิมพ์ลายนิ้วมือมอบฉันทะด้านหลังตั๋ว (ชัดเจน ตรวจสอบได้ เหมือนด้านหน้าตั๋ว)
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของตั๋วและผู้รับมอบฉันทะมาด้วย
การมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นดำเนินการแทน
วิธีการมอบฉันทะในการจำนำทรัพย์สินกับทางโรงรับจำนำ

กรณีตั๋วจำนำหายต้องทำอย่างไร

 • ให้เจ้าของตั๋วมาแจ้งที่สถานธนานุเคราะห์ที่จำนำไว้เจ้าหน้าที่จะออกใบแทนให้
 • นำใบแทนที่สถานธนานุเคราะห์ออกให้ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ
 • ให้นำใบบันทึกประจำวันและใบแทนที่สถานธนานุเคราะห์ออกให้กลับมาเพื่อส่งดอกหรือไถ่ถอนต่อไป
ตั๋วจำนำหายต้องทำอย่างไร
วิธีแก้ไขเมื่อตั๋วจำนำหายในระหว่างการผ่อนชำระดอกเบี้ยอยู่

สอบถามเพิ่มเติมโรงรับจำนำรัฐ

สถานธนานุเคราะห์ ทั้ง 40 แห่ง พร้อมเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนตั้งแต่ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. (ไม่พักเที่ยง / ปิดวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อ้างอิง 1

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับเงินคืนค่าน้ำประปา และเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 230 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 18 ก.ย. รับเงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

สิทธิ์วันที่ 18 กันยายน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับเงินคืน 2 รายการคือเงินคืนค่าไฟฟ้าและเงินคืนค่าน้ำประปา

วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กันยายน 2564

3 วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนล่าสุด 2564

วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตัวเอง 3 วิธี เช็คด้วยเครื่อง edc เช็คด้วยการโทรเบอร์ 02 109 2345 และเช็คด้วยตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วิธีถอนเงินบัตรคนจน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินผู้สูงอายุ 500 -1,000 บาท

ขั้นตอนและวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือวิธีถอนเงินบัตรคนจนสามารถทำได้ที่ตู้ atm ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เพียงนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียบเข้าตู้ atm

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 8 สิทธิพิเศษ ผู้สูงอายุกดเงินสดได้ 500 - 1000 บาท

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 2564 รับ 8 สิทธิพิเศษ

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายนรับ 8 สิทธิ์พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้คนที่อายุเกิน 60 ปีอีกคนละ 500 – 1,000 บาท พร้อมกด ATM ได้ที่ตู้กรุงไทย