add-money-1200-bat-khonjon

มาตรการลดภาระค่าครองชีพโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 1200 บาท