โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1,200 บาท

อัปเดต :

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

มาตรการลดภาระค่าครองชีพหรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในกลุ่มที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาและลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะให้ความช่วยเหลือค่าซื้อสินค้า ร้านธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าและบริการของร้านค้าที่รวมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

1. โครงการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านคน

ใช้วงเงินสิทธิ์ ผ่านร้านธงฟ้า/ร้านค้า/ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาท/คน/เดือน (รวมรับเงินเยียวยา 1,200 บาทตลอดโครงการ)

เพิ่มกำลังซื้อกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 200 บาท

2. โครงการเยียวยากลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ กลุ่ม 4) 2.5 ล้านคน

ใช้วงเงินสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านร้านธงฟ้า/ร้านค้า/ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาท/คน/เดือน (รวมรับเงินเยียวยา 1,200 บาทตลอดโครงการ)

*เราชนะกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน)

โครงการเยียวยากลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เดือนละ 200 บาท
เพิ่มเงินให้กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเดือนละ 200 บาท

เงินเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กี่บาท

วงเงินเพิ่มกำลังซื้อไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 200 บาท วันไหน

ย้อนดูเงินช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลได้ช่วยให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระยะที่ 1 เพิ่มเงินเข้าบัตรคนจน 1500 บาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 1 เพิ่มเงินเข้าเดือนละ 500 บาท
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 1

ระยะที่ 2 เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกเดือนละ 500 บาท

ขยายเวลาเพิ่มวงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท
กระบัญชีกลางขยายเวลาเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

ระยะที่ 3 เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 200 บาท X 6 เดือน

คาดกราณ์ว่าจะเพิ่มวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการในวันที่ 1 ของแต่ละเดือน (รอ  ประกาศอย่างเป็นทางการ)

รวมแล้วจะเติมวงเงินเข้าตลอดโครงการระยะที่ 3 จำนวน 1,200 บาท

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะรับสิทธิคนละครึ่งทำได้หรือไม่

หากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องมีการสละสิทธิ์เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อน 7 มิ.ย. 64

วิธีสละสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทำเรื่องส่งคืนที่กรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 64 มิฉนันจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และท่านก็จะยังอยู่ในโครงการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 3

มาตรการลดภาระค่าครองชีพโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง