jay-money-osm-and-oss

กรมบัญชีพกลางเลื่อนโอนเงินค่าป่วยการให้ อสม อสส และกลุ่มเปราะบาง

เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการให้ อสม. และ อสส. จากวันที่ 15 เมษายน เป็นวันที่ 9 เมษายน 2564