เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส เป็นวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยปกติจะจ่าย 10 เมษายน 2564

อัปเดต :

กรมบัญชีกลางพร้อมเลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม และ อสส

เลื่อนจ่ายเงินเดือนให้กลุ่ม อสม และ อสส จากปกติจะจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน เฉพาะเดือนเมษายนเลื่อนมาจ่ายวันที่ 9 เมษายน เพราะในวันที่ 15 เมษายน รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดสงกรานต์

เลื่อนจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง

กลุ่มผู้สูงอายุ

ปกติกรมบัญชีกลางจะจ่ายในวันที่ 10 ของทุกเดือนแต่เดือนเมษายนตรงกับวันเสาร์ทำให้กรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64

กลุ่มผู้พิการ

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการ ในวันที่ 9 เม.ย. โดยเกณฑ์การจ่ายให้มีดังนี้

เกณฑ์การจ่ายเงินให้กลุ่มผู้พิการ โดยเพิ่มเป็น 1000 บาท
เพิ่มเงินให้กลุ่มผู้พิการจาก 800 บาท เป็น 1000 บาท (ให้บางคน)

กลุ่มเด็ก

สำหรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะจ่ายตามรอบปฏิทินที่ประกาศก่อนหน้านั้นคือวันที่ 9 เมษายน เป็นจำนวนเงิน 600 บาท/ราย

ตารางรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ปฏิทินรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละ 600 บาท/เดือน

กลุ่ม อสม. และ อสส.

ปกติจะจ่ายให้กับกลุ่ม อสม. และ อสส. ในรอบวันที่ 15 ของทุกๆเดือน แต่ในเดือนเมษายนนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดสงกรานต์ ทำให้กรมบัญชีกลางประกาศเลื่อนจ่ายเงิน ค่าป่วยการ จากวันที่ 15 เมษายน เป็นวันที่ 9 เมษายน จำนวน 1,000 บาท

เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส จากวันที่ 15 เมษายน มาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64
กรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส มาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64
ปฏิทินจ่ายเงินค่าป่วยการให้ อสม อสส ประจำปี 2564
วันโอนเงินให้ อสม. และ อสส. ปีงบประมาณ 2564

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง