raochana-add-money-2000

ครม สั่งให้เพิ่มเงินเราชนะ 2000 บาท แบ่งจ่ายอาทิตย์ละ 1000 บาท

ครม เห็นชอบเพิ่มเงินเราชนะ 2000 บาทแล้วรออนุมัติในอาทิตย์หน้า