วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออมสินเฟส 3 เริ่ม 6 มิ.ย. 10,000 บาท

ธนาคารออมสินพร้อมปล่อยให้กู้สินเชื่อออมสินเฟส 3 หรือมาตรการสินเชื่อสู้ภัยเฟส 3 เริ่มกดจองสิทธิ์ได้ในวันที่ 6 พ.ค. 64 และทำการสมัครยื่นกู้สินเชื่อออมสินได้ตามวัน เวลา ที่ได้รับจอง

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออมสินเฟส 3

 1. เป็นคนไทย
 2. อายุ 20 ปี – 70 ปี *
 3. มี อีเมล ที่ใช้ได้
 4. เป็นผู้มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
 5. ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 6. ไม่เป็นพนังงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน
 7. ไม่เคยถูกปฏิเสธให้กู้สินเชื่อออมสินเฟส 1, 2
 8. มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท เป็นต้น
 9. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า เป็นต้น
 10. เปิดใช้งานแอปมายโมก่อน 1 มิ.ย. 64 (เปลี่ยนจาก 1 พ.ค. 64)
 11. ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐ
 12. ไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)

ต้องกดจองคิวก่อนถึงจะสมัครสินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาทได้

ป้ายกดจองคิวการสมัครกู้สินเชื่อออมสิน
จองสิทธิสมัครกู้สินเชื่อออมสิน

ข้อ 1 เป็นคนไทย

ท่านจะต้องเป็นคนไทยมีบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อ 2 อายุ 20 ปี – 70 ปี

ผู้ที่สนใจกู้เงินสินเชื่อออมสินในแอปมายโมจะจะต้องมีอายุ 20 ปี นับถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 และต้องอายุไม่เกิน 70 ปี นับถึงวันที่ท่านชำระค่างวดกู้สินเชื่อธนาคารออมสิน งวดสุดท้านสำเร็จ

ช่วงอายุที่กู้สินเชื่อได้

*หมายเหตุ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ด้วย เช่น ตอนนี้ท่านอายุ 59 ปีและท่านมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน แบบนี้ไม่สามารถกู้ได้

เช่น :

 1. อาชีพพนักงานประจำ : อายุท่าน 59 ปี + ระยะเวลาที่ชำระ 2 ปี รวมกันแล้ว ท่านจะชำระค่างวดเสร็จเมื่ออายุ 61 ปี แบบนี้คือ กู้ไม่ได้
 2. อาชีพอิสระเป็นแม่ค้า : อายุท่าน 66 ปี + ระยะเวลาที่ชำระ 2 ปี รวมกันแล้ว ท่านจะชำระค่างวดเสร็จเมื่ออายุ 68 ปี แบบนี้คือ ท่านสามารถกู้เงินสินเชื่อออมสินได้

ข้อ 3 มีอีเมล

ท่านจำเป็นต้องมีอีเมลที่ใช้งานได้จริงเพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

👍 วิธีสมัครอีเมลใหม่ Gmail

👍 วิธียืนยันอีเมลในแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่

ข้อ 4 มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้

ท่านต้องมีที่อยู่ที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

ข้อ 5 ได้รับผลกระทบโควิด-19

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฟสที่ 1 ใช้เกณฑ์นี้เข้ามาปล่อยสินเชื่อ คือ ให้คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์โควิดใน 6 พื้นที่สีแดงเข้ามากดสินเชื่อในแอปมายโม ได้ในเฟสที่ 1 เป็นต้น

ข้อ 6 ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

ท่านจะต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธนาคารออมสิน

ข้อ 7 ไม่เคยถูกปฏิเสธสินเชื่อ

ท่านจะต้องไม่เคยถูกประฏิเสธสินเชื่อในโครงการเดียวกันนี้ในเฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2 มาก่อน เช่น ไม่เคยได้รับ sms ผลการสมัครกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสินเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เป็นต้น

sms แจ้งผลการสมัครสินเชื่อออมสิน
sms แจ้งผลการสมัครกู้สินเชื่อออมสิน

ข้อ 8 เป็นพนักงานประจำ

ท่านต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น เป็นพนักงานบริษัทเอกชน หรือลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ

*อ้างอิงข้อมูลในระบบธนาคารออมสินล่าสุด ถึง 31 พ.ค. 64

ข้อ 9 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

หากท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มพนักงานประจำ (ข้อ 8) คือ ท่านประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น ท่านก็สามารถยื่นกู้ได้

หากเมื่อก่อนตอนเปิดบัญชีธนาคารออมสินท่านกรอกข้อมูลว่าประกอบอาชีพพนักงานประจำ แต่ ณ ปัจจุบันได้ท่านประกอบอาชีพอิสระคือ แม่ค้า ท่านก็ควรไปแจ้งสาขาธนาคารออมสินเพื่อแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

*อ้างอิงข้อมูลในระบบธนาคารออมสินล่าสุด ถึง 31 พ.ค. 64

ข้อ 10 เปิดใช้งานแอปมายโมก่อน 1 มิ.ย. 64

ท่านจำเป็นต้องติดตั้ง เปิดใช้งาน แอปมายโมก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 64 (ปรับปรุงใหม่จากวันที่ 1 พ.ค. 64) โดยนับจากวันที่ได้รับการยืนยันผ่าน SMS ธนาคารอนุมัติการสมัคร MyMo แล้วกรุณาดาวน์โหลดแอป MyMo เพื่อใช้งานภายใน 14 วัน สอบถามโทร 1143

sms แจ้งธนาคารออมสินอนุมัติเปิดใช้งานแอปมายโมเรียบร้อยแล้ว
sms แจ้งให้ทราบว่าธนาคารออมสินอนุมัติการสมัคร MyMo แล้ว

ข้อ 11 ต้องไม่เป็นเกษตรกร

สืบมาจากการที่ ครม. มีมติเห็นชอบให้วงเงินกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต (ธ.ก.ส.) ธนาคารละ 10,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์โควิด-19

โดย “ต้องไม่ปล่อยสินเชื่อซ้ำซ้อนกันอ้างอิง

 1. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า พนักงานประจำ แนะนำให้กู้สินเชื่อที่ธนาคารออมสิน
 2. กลุ่มเกษตรกร หรือลูกจ้างภาคการเกษตร แนะนำให้กู้สินเชื่อที่ธนาคาร ธ.ก.ส.

ข้อ 12 ไม่เป็นหนี้เสีย

ท่านจะต้องเป็นผู้มีเส้นทางการเงินที่ดี ไม่ชำระล่าช้า เสียประวัติทางการเงินหรือเป็นหนี้เสียไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)

คุณสมบัติผู้จะกู้เงินธนาคารออมสิน มาตรการสินเชื่อสุ้ภัย 10,000 บาท
เปิดคุณสมบัติผู้กู้เงินธนาคารออมสิน ล่าสุด กู้สินเชื่อผ่านแอปมายโม

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท