คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออมสินเฟส 3 เริ่ม 6 มิ.ย. 10,000 บาท

อัปเดต :

ธนาคารออมสินพร้อมปล่อยให้กู้สินเชื่อออมสินเฟส 3 หรือมาตรการสินเชื่อสู้ภัยเฟส 3 เริ่มกดจองสิทธิ์ได้ในวันที่ 6 พ.ค. 64 และทำการสมัครยื่นกู้สินเชื่อออมสินได้ตามวัน เวลา ที่ได้รับจอง

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออมสินเฟส 3

 1. เป็นคนไทย
 2. อายุ 20 ปี – 70 ปี *
 3. มี อีเมล ที่ใช้ได้
 4. เป็นผู้มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
 5. ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 6. ไม่เป็นพนังงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน
 7. ไม่เคยถูกปฏิเสธให้กู้สินเชื่อออมสินเฟส 1, 2
 8. มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท เป็นต้น
 9. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า เป็นต้น
 10. เปิดใช้งานแอปมายโมก่อน 1 มิ.ย. 64 (เปลี่ยนจาก 1 พ.ค. 64)
 11. ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐ
 12. ไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)

ต้องกดจองคิวก่อนถึงจะสมัครสินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาทได้

ป้ายกดจองคิวการสมัครกู้สินเชื่อออมสิน
จองสิทธิสมัครกู้สินเชื่อออมสิน

ข้อ 1 เป็นคนไทย

ท่านจะต้องเป็นคนไทยมีบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อ 2 อายุ 20 ปี – 70 ปี

ผู้ที่สนใจกู้เงินสินเชื่อออมสินในแอปมายโมจะจะต้องมีอายุ 20 ปี นับถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 และต้องอายุไม่เกิน 70 ปี นับถึงวันที่ท่านชำระค่างวดกู้สินเชื่อธนาคารออมสิน งวดสุดท้านสำเร็จ

ช่วงอายุที่กู้สินเชื่อได้

*หมายเหตุ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ด้วย เช่น ตอนนี้ท่านอายุ 59 ปีและท่านมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน แบบนี้ไม่สามารถกู้ได้

เช่น :

 1. อาชีพพนักงานประจำ : อายุท่าน 59 ปี + ระยะเวลาที่ชำระ 2 ปี รวมกันแล้ว ท่านจะชำระค่างวดเสร็จเมื่ออายุ 61 ปี แบบนี้คือ กู้ไม่ได้
 2. อาชีพอิสระเป็นแม่ค้า : อายุท่าน 66 ปี + ระยะเวลาที่ชำระ 2 ปี รวมกันแล้ว ท่านจะชำระค่างวดเสร็จเมื่ออายุ 68 ปี แบบนี้คือ ท่านสามารถกู้เงินสินเชื่อออมสินได้

ข้อ 3 มีอีเมล

ท่านจำเป็นต้องมีอีเมลที่ใช้งานได้จริงเพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

👍 วิธีสมัครอีเมลใหม่ Gmail

👍 วิธียืนยันอีเมลในแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่

ข้อ 4 มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้

ท่านต้องมีที่อยู่ที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

ข้อ 5 ได้รับผลกระทบโควิด-19

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฟสที่ 1 ใช้เกณฑ์นี้เข้ามาปล่อยสินเชื่อ คือ ให้คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์โควิดใน 6 พื้นที่สีแดงเข้ามากดสินเชื่อในแอปมายโม ได้ในเฟสที่ 1 เป็นต้น

ข้อ 6 ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

ท่านจะต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธนาคารออมสิน

ข้อ 7 ไม่เคยถูกปฏิเสธสินเชื่อ

ท่านจะต้องไม่เคยถูกประฏิเสธสินเชื่อในโครงการเดียวกันนี้ในเฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2 มาก่อน เช่น ไม่เคยได้รับ sms ผลการสมัครกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสินเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เป็นต้น

sms แจ้งผลการสมัครสินเชื่อออมสิน
sms แจ้งผลการสมัครกู้สินเชื่อออมสิน

ข้อ 8 เป็นพนักงานประจำ

ท่านต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น เป็นพนักงานบริษัทเอกชน หรือลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ

*อ้างอิงข้อมูลในระบบธนาคารออมสินล่าสุด ถึง 31 พ.ค. 64

ข้อ 9 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

หากท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มพนักงานประจำ (ข้อ 8) คือ ท่านประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น ท่านก็สามารถยื่นกู้ได้

หากเมื่อก่อนตอนเปิดบัญชีธนาคารออมสินท่านกรอกข้อมูลว่าประกอบอาชีพพนักงานประจำ แต่ ณ ปัจจุบันได้ท่านประกอบอาชีพอิสระคือ แม่ค้า ท่านก็ควรไปแจ้งสาขาธนาคารออมสินเพื่อแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

*อ้างอิงข้อมูลในระบบธนาคารออมสินล่าสุด ถึง 31 พ.ค. 64

ข้อ 10 เปิดใช้งานแอปมายโมก่อน 1 มิ.ย. 64

ท่านจำเป็นต้องติดตั้ง เปิดใช้งาน แอปมายโมก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 64 (ปรับปรุงใหม่จากวันที่ 1 พ.ค. 64) โดยนับจากวันที่ได้รับการยืนยันผ่าน SMS ธนาคารอนุมัติการสมัคร MyMo แล้วกรุณาดาวน์โหลดแอป MyMo เพื่อใช้งานภายใน 14 วัน สอบถามโทร 1143

sms แจ้งธนาคารออมสินอนุมัติเปิดใช้งานแอปมายโมเรียบร้อยแล้ว
sms แจ้งให้ทราบว่าธนาคารออมสินอนุมัติการสมัคร MyMo แล้ว

ข้อ 11 ต้องไม่เป็นเกษตรกร

สืบมาจากการที่ ครม. มีมติเห็นชอบให้วงเงินกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต (ธ.ก.ส.) ธนาคารละ 10,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์โควิด-19

โดย “ต้องไม่ปล่อยสินเชื่อซ้ำซ้อนกันอ้างอิง

 1. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า พนักงานประจำ แนะนำให้กู้สินเชื่อที่ธนาคารออมสิน
 2. กลุ่มเกษตรกร หรือลูกจ้างภาคการเกษตร แนะนำให้กู้สินเชื่อที่ธนาคาร ธ.ก.ส.

ข้อ 12 ไม่เป็นหนี้เสีย

ท่านจะต้องเป็นผู้มีเส้นทางการเงินที่ดี ไม่ชำระล่าช้า เสียประวัติทางการเงินหรือเป็นหนี้เสียไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)

คุณสมบัติผู้จะกู้เงินธนาคารออมสิน มาตรการสินเชื่อสุ้ภัย 10,000 บาท
เปิดคุณสมบัติผู้กู้เงินธนาคารออมสิน ล่าสุด กู้สินเชื่อผ่านแอปมายโม

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง