วิธีขอพักชำระหนี้ ธอส พักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ออกมาตรการเร่งด่วนให้ลูกค้าที่เข้าเกณฑ์พักชำระหนี้ ธอส นาน 3 เดือน (1 ส.ค. – 31 ต.ค. 64) ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย

กลุ่มลูกค้าที่ได้รับการพักชำระหนี้ ธอส

 1. M15 สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ
 2. M16 สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL หรือ ลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

วิธีขอพักชำระหนี้ ธอส แบบละเอียด

 1. เข้าแอป GHB All
 2. ป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. กดเลือกมาตรการช่วยเหลือ
 4. กดเลือกสัญญาเงินกู้พร้อมปุ่ม ยื่นคำร้อง
 5. กดปุ่ม ยืนยัน
 6. ป้อนเหตุผลของการขอพักชำระหนี้ ธอส
 7. ลงทะเบียนพักหนี้ ธอส เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอป GHB All

ท่านสามารถขอพักชำระหนี้ ธอส ได้ผ่านช่องทางแอป GHB All หรือเว็บไซต์ https://apiplatform.ghbank.co.th/covid

แอป GHB All หรือ แอปธนาคารอาคารสงเคราะห์
GHB all ธนาคาร ธอส.
 • ผู้ใช้มือถือทั่วไป ดาวน์โหลดได้ที่นี้
 • ผู้ใช้มือถือไอโฟน ดาวน์โหลดได้ที่นี้

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนเลขประจำตัวประชาชน

ในส่วนตรวจสอบสิทธิ์โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564 ให้ท่านป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลักลงในช่อง

 • ป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • กดปุ่ม ตรวจสอบ

*กรุณาเตรียมเอกสารที่ได้รับผลกระทบต่อรายได้ / อาชีพ โดยจะเป็นรูปภาพ ขนาดไม่เกิน 2 MB

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. หลักฐานรายได้
 2. หรือ หนังสือรับรองจากหน่วงานต้นสังกัด/นายจ้าง ว่าถูกลดวัน/เวลา/เงินเดือน / ค่าจ้าง หรือเลิกจ้าง
 3. รูปถ่ายกิจการอื่นๆ
ให้ท่านป้อนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักลงในช่อง
ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 3 เลือกมาตรการช่วยเหลือ

ให้ท่านพิจารณามาตรการที่จะเข้าร่วม

 • ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือ คือ สำหรับผู้กู้เดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการ
 • เข้าร่วมมาตรการที่ 15 คือ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับผู้กู้ที่ต้องปิดกิจการจากมาตการควบคุมการระบาดของทางการ
 • เข้าร่วมมาตรการที่ 16 คือ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับลูกค้า NPL
เลือกมาตรการที่ท่านมีสิทธิเข้าร่วม เช่น ปุ่มเข้าร่วมาตรการที่ 15 เป็นต้น
เลือกมาตรการที่ต้องการเข้าร่วม เช่น มาตรการที่ 15 เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นคำร้อง

ในหน้านี้ให้ท่านเลือกบัญชีเงินกู้ที่ต้องการพักชำระหนี้ 3 เดือน โดยต้องทำเครื่องหมาย ถูก หน้าช่องค่างวดที่ต้องการพักชำระ

 • ทำเครื่องหมายถูก หน้าบัญชีค่างวดเงินกู้ที่ต้องการพักชำระ
 • กดปุ่ม ยื่นคำร้อง

*ท่านสามารถเลือกบัญชีที่จะขอพักชำระได้ทั้งหมดได้โดยการทำเครื่องหมายถูกด้านหน้า

เลือกบัญชีเงินกู้ในการยื่นคำร้องขอพักชำระหนี้
เลือกบัญชีเงินกู้ที่ต้องการยื่นขอพักชำระหนี้

ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันการขอพักชำระหนี้ ธกส

ระบบจะให้ท่านยืนยันการขอพักหนี้อีกครั้ง โดยจะขึ้นข้อความว่า

“ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุมัติหรือยกเลิกมาตรการช่วยเหลือ หากพิจารณาเอกสารแล้วพบว่าผู้กู้ไม่ได้รับผลกระทบต่ออาชีพจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารติดต่อกลับ หากเอกสารการได้รับผลกระทบต่ออาชีพไม่เพียงพอ”

 • ให้ท่านกดปุ่ม ยืนยัน
ระบบแจ้งให้ยืนยันการขอพักชำระหนี้ ธอส
ยืนยัน พักชำระหนี้ ธอส นานสุด 3 เดือน เริ่มจากเดือนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6 แนบเอกสารและเหตุผล

ในขั้นตอนนี้ให้ท่านเตรียมเอกสารเบื้องต้น เช่น หลักฐานรายได้ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด / นายจ้าง ว่าถูกปิดกิจการจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ เช่น ภาพถ่ายการปิดกิจการ หนังสือรับรองการไม่ได้รับเงินเดือนจากนานจ้าง เป็นต้น

 • เลือกเหตุผลหรือผลกระทบที่ท่านได้รับ
 • ป้อนรายละเอียด
 • แนบเอกสารเพิ่มเติม
 • คำเครื่องหมาย ถูก หน้าช่องยอมรับเงื่่อนไขและข้อตกลง
 • กดปุ่ม ยืนยัน

เหตุผลในการขอพักชำระหนี้กับ ธนาคารอาคารสงคราะห์

 1. ปัญหาด้านธุรกิจ / ค้าขาย
 2. ตกงาน / เลิกจ้าง
 3. ถูกลดเวลาทำงานซึ่งกระทบกับเงินเดือน / ค่าจ้าง
 4. ถูกลดเงินเดือน / ค่าจ้าง
 5. เจ็บป่วย / ประสบอุบัติเหตุ
 6. มีปัญหากับผู้กู้ร่วม / ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
 7. อื่นๆ

ขั้นตอนที่ 7 ลงทะเบียนเรียบร้อย

เมื่อท่านทำตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หากท่านผ่านการเข้าร่วมโครงการร่วมไทย สร้างชาติ ปี 2564 ท่านจะได้รับการพักชำระเงินค่างวด 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2564

ธอส พักชำระหนี้ ธอส กับโครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติปี 2564
โครงการพักชำระหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ M15 – M16 พักเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

อ้างอิง 1, 2, 3

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครพร้อมเพย์ไทยพาณิชน์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักทำรายการผ่านแอป scb easy

วิธีสมัครพร้อมเพย์ไทยพาณิชย์ ผูกบัญชีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ขั้นตอนสมัครพร้อมเพย์ไทยพาณิชย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ทำผ่านแอป SCB EASY