เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท นักเรียนได้เงินวันไหน

อัปเดต :

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งแนวทางเอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท พร้อมกับแนบฟอร์มใหม่เป็น excel โดยให้ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน/ผู้ปกครองให้ทัน 31 ส.ค. 64 (หรือต้นเดือน ก.ย. 64)

เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน

  1. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่สามารถจ่ายเงินได้
  2. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้
  3. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม
  4. สรุปการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท
  5. แบบสรุปการจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน (สพท.)
  6. แบบสรุปรายชื่อที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ (สพท.)
  7. แบบสรุปรายชื่อที่ต้องขอเงินสนับสนุนเพิ่มเติม (สพท.)

สพท. คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)

เอกสารที่ 1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่สามารถจ่ายเงินได้

สำหรับโรงเรียนแบบที่ 1 เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน เป็นเอกสารที่ให้ครูประจำชั้นลงข้อมูลโดยมี 9 ช่องให้ลงข้อมูลดังนี้

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 โดยไม่นับนักเรียนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ อายุเกินเกณฑ์ และนักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC

2. สำหรับข้อมูลช่อง (2) , (3) และ (4) ให้โรงเรียนดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนดังกล่าวในระบบ DMC กรณีข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องสามารถให้ครูประจำชั้นแก้ไขได้

3. การจัดทำข้อมูลให้ทำในรูปปบบ excel ไฟร์ และจัดเก็บไว้ที่สถานศึกษา

ดาวน์โหลด : เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน หรือ แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล 2,000 บาท (excel)

ดาวน์โหลด : แนวทางการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน

ดาวน์โหลด : font Sarabun PSK เพื่อใช้เปิดเอกสาร

เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท แบบ 1 โรงเรียน
เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ผ่านครูประจำชั้น

เอกสารที่ 2 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้

สำหรับเอกสารแบบที่ 2 ที่โรงเรียนจะต้องกรอกข้อมูลคือ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียน … สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา …

มี 5 ช่องให้กรอก

โดยมีครูเป็นผู้รับผิดชอบในการลงเอกสาร และให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ.) รับรองข้อมูล

เอกสารรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถจ่ายเงินเยียวยานักเรียนได้
เอกสารรายชื่อนักเรียนที่จ่ายเงินให้ไม่ได้

เอกสารที่ 3 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม

เอกสารนี้จะใช้ขอรับเงินเยียวยาให้กับนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนระหว่างปีการศึกษาโดยมีรายละเอียดที่ให้ครูดำเนินการขอเพิ่มเงินสนับสนุนดังนี้ (เมื่อครูดำเนินการเขียนเอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียนที่ย้ายโรงเรียน นักเรียนอาจจะต้องได้รับเงินช้ากว่าปกติ)

โดยมีผู้รับผิดชอบ และให้ผู้อำนวยการ (ผอ.) รับรองข้อมูล

เอกสารรายชื่อที่ต้องขอเงินเพิ่มเติมใช้สำหรับนักเรียนที่ย้ายสถานที่ศึกษาระหว่างปีการศึกษา
เอกสารขอเงินสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ย้ายโรงเรียน

*นักเรียนที่ย้ายโรงเรียนสามารถรับเงินเยียวยานี้ได้โโดยต้องแจ้งไปยังโรงเรียนที่เราย้ายให้ดำเนินการเขียนเอกสารขอสนับสนุนวงเงินเพิ่มเติม เพื่อส่งเรื่องต่อให้กับทาง สพท. 

เอกสารที่ 4 แบบสรุปการจ่ายเงินกู้ (เงินเยียวยานักเรียน)

เป็นเอกสารที่ให้ทางโรงเรียนสรุปข้อมูลทั้งหมด

เอกสารสรุปการจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนคนละ 2000 บาท โดยทางโรงเรียนจะสรุปข้อมูลส่ง สพท. อีกครั้ง
แบบสรุปข้อมูลการรับเงินเยียวยา 2000 บาท

อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนคนละ 2พันบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง