พร้อมจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ผ่านแบบฟอร์มใหม่

อัปเดต :

รายงานข่าวเงินเยียวยานักเรียน นักศึกษาคนละ 2000 บาทล่าสุด ตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการแจ้งแนวทางการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน ออกไปยังสำนักงานเขตและผู้อำนวนการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้ว (ศธ 04006/ว 2545)

เริ่มโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000บาท วันที่ 5 กันยายน เป็นต้นไป
สรุปวันโอนเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2000 บาท

ด่วนที่สุด จ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2พันบาท

เรื่อง : แจ้งการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (เงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างอิง : หนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 2487 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้า้นการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรเงินกู้และการใช้จ่ายเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษษ ทราบและดำเนินการ ดังนี้

  1. ยกเลิกหนังสือฉบับที่อ้างถึงดังกล่าว
  2. การเตรียมความพร้อมรองรับการจัดสรรเงินกู้
    2.1 การเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรองรับเงินกู้ที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดบัญชีให้ทราบอีกครั้ง
    2.2 ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สามารถดำเนินการจ่ายได้ทันที กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจ่ายได้ และกรณีที่ต้องขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติมตามแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด
  3. วิธีการเบิกจ่ายเงินให้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) โดยสถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/ผู้ปกครอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดวิธีการจ่ายเงิน(เพิ่มเติม) โดยให้สถานะศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปรกครองหรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้
  4. การดำเนินงานขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับการสำรรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินกู้ ให้ดำเนินการตามแบบรายงานโดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ยด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และแบบรายงานข้อมูล ตาม QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ของโครงการเงินกู้เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

แจ้งเตรียมจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท
แนวทางการเตรียมจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2พันบาท
แนวทางการเตรียมความพร้อมจ่ายเงินนักเรียน 2พันบาท
แจ้งให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้นักเรียนคนละ 2000 บาท

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง