โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

อัปเดต :

โครงการเงินอุดหนุนนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

จะจ่ายให้จนกว่าเด็กจะอายุครบ 6 ขวบ (ปีงบประมาณ ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ตารางรับโอนเงิน โครงการเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด
ตารางรับโอนเงิน เด็กแรกเกิด

โดยโครงการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง กว่า 2,056 ล้านบาท โดยเริ่มจายมาแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์ (ย้อนหลังให้ก่อนหน้านั้นด้วย)

👍 ปรับเพิ่มเงินให้ผู้พิการบางคน เป็น 1,000 บาท

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ใครมีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร ปีงบประมาณ 2563 บ้าง

ลงทะเบียนได้ที่ไหน

คุณสมบัติ

 1. เด็ก
  -ต้องมีสัญชาติไทย
  -พ่อหรือแม่ ต้องมีสัญชาติไทย
  -เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึง 6 ขวบ
  -อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้น้อย
  -ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือเอกชน
 2. ผู้ปกครอง
  -ต้องมีสัญชาติไทย
  -เป็นคนรับอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
  -เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ณ ตอนนี้
  -อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

** หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด **

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรืบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
 7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

หากไม่ทราบว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านไหม ได้รับสิทธิ์หรือยัง สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ”

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วไม่พบสิทธิ์ หรือได้รับสิทธิ์ แต่เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าบัญชี หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147 และ 02 651 6920

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง