โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

จะจ่ายให้จนกว่าเด็กจะอายุครบ 6 ขวบ (ปีงบประมาณ ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ตารางรับโอนเงิน โครงการเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด
ตารางรับโอนเงิน เด็กแรกเกิด
 • พ.ค. 63 รับโอน 8 พ.ค. 63
 • มิ.ย. 63 รับโอน 10 มิ.ย. 63
 • ก.ค. 63 รับโอน 10 ก.ค. 63
 • ส.ค. 63 รับโอน 10 ส.ค. 63
 • ก.ย. 63 รับโอน 10 ก.ย. 63

โดยโครงการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง กว่า 2,056 ล้านบาท โดยเริ่มจายมาแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์ (ย้อนหลังให้ก่อนหน้านั้นด้วย)

👍 ปรับเพิ่มเงินให้ผู้พิการบางคน เป็น 1,000 บาท

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ใครมีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร ปีงบประมาณ 2563 บ้าง

 • สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
 • สำหรับผู้ที่มาให้ข้อมูลรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) เพิ่มเติม ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561
 • สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด

ลงทะเบียนได้ที่ไหน

 • กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตในพื้นที่
 • เมืองพัทยา : ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ต่างจังหวัด : อบต. หรือ เทศบาลในพื้นที่

คุณสมบัติ

 1. เด็ก
  -ต้องมีสัญชาติไทย
  -พ่อหรือแม่ ต้องมีสัญชาติไทย
  -เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึง 6 ขวบ
  -อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้น้อย
  -ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือเอกชน
 2. ผู้ปกครอง
  -ต้องมีสัญชาติไทย
  -เป็นคนรับอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
  -เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ณ ตอนนี้
  -อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

** หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด **

เอกสาร

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (ดาวน์โหลดที่นี่)
 3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรืบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
 7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

หากไม่ทราบว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านไหม ได้รับสิทธิ์หรือยัง สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ”

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วไม่พบสิทธิ์ หรือได้รับสิทธิ์ แต่เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าบัญชี หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147 และ 02 651 6920

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เฟซบุ๊ก โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
cr. kapook.com
LINE icon

ส่งไลน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เงินเยียวยาเด็กเล็กสังกัด อปท เตรียมอนุบาลเริ่มโอนเงินให้แล้ว

เช็กวันโอนเงินเด็กอนุบาล 2000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเงินวันไหน

พร้อมจ่ายเงินเด็กอนุบาล 2000 บาทให้ถึงมือผู้ปกครองก่อน 15 พ.ย. 64 สำหรับเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564