อัปเดตเบอร์โทรศัพท์ธนาคารล่าสุด 2565 จากธนาคารแห่งประเทศไทย

อัปเดต :

ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ธนาคารล่าสุด 2565 / 2022 ของแต่ละสถาบันการเงิน และ Non-Bank – Call Center

อัปเดตเบอร์โทรศัพท์ธนาคารล่าสุดแบ่งตามหมวดหมู่ดังนี้

  1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
  2. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
  3. ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
  4. สาขาธนาคารต่างประเทศ
  5. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
  6. Non Bank
  7. เครดิตบูโร

(อ้างอิงธนาคารแห่งประเทศไทย)

อัปเดตเบอร์โทรศัพท์ธนาคารล่าสุด 2565 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 2022
ตารางอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ธนาคารล่าสุด เมษายน 2565

1 ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารกรุงเทพ

ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารกรุงไทย

ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารกสิกรไทย

ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ธ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารทหารไทยธนชาต

ธ. ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารทิสโก้

ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารไทยพาณิชย์

ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารยูโอบี

ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2 ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

เบอร์โทรธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

3 ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

เบอร์โทรธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์

ธ. เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)

ธ. แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย)

ธ. เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

4 สาขาธนาคารต่างประเทศ

เบอร์โทรธนาคารดอยซ์แบงก์

ธ. ดอยซ์แบงก์

เบอร์โทรธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. City bank

ธ. ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. city bank

เบอร์โทรธนาคารมิซูโฮ

เจพีมอร์แกน เชส

เบอร์โทรธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

ธ. เจพีมอร์แกน เชส

5 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เบอร์โทรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

อัปเดตเบอร์โทรศัพท์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. หรือ เบอร์โทรธกส

ธนาคารธกส หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารธกส

เบอร์โทรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรธนาคารออมสิน

เบอร์โทรธนาคารออมสิน 1115
อัปเดตเบอร์โทรธนาคารออมสิน

เบอร์โทรธนาคารอาคารสงเคราะห์

เบอร์โทรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรธนาคารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เบอร์โทรธนาคารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บสย.

7 เครดิตบูโร

เบอร์โทรบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ NCB National credit bureau
เบอร์โทรศัพท์บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

เบอร์โทรเครดิตบูโร NCB

บ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง