เพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 รวมแล้วรับเงินพิเศษรายละ 700 – 1,250 บาท

อัปเดต :

อนุมัติเพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 เพิ่มอีกคนละ 100 – 250 บาท นาน 6 เดือน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการการจ่ายเงินพิเศษ หรือเพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 ที่มีอายุเกิน 60 ปีที่เป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะได้รับสิทธิ์ในเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2565 ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65

เงินพิเศษผู้สูงอายุ คือเงินอะไร?

เป็นเงินที่รัฐบาลช่วยผู้สูงอายุ โดยออกเป็นมาตรการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565

ครม อนุมัติเพิ่มเงินผู้สูงอายุรายละ 100 - 250 บาท นาน 6 เดือน
ครม อนุมัติงบกลางปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุ

สิทธิของผู้สูงอายุ

ตามกฏหมายจะให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิ์ในด้านต่างๆ เช่น เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น

👉 เพิ่มเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6 งวด จำนวน 50 – 100 บาท

คุณสมบัติผู้ได้รับเงินพิเศษสำหรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุในครั้งนี้

 1. ได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว
 2. เป็นผู้มีอายุเกิน 60 ปี
 3. เป็นคนไทย
 4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
  • ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือ เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
  • ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
มติ ครม. ปรับเบี้ยผู้สูงอายุครั้งใหม่ เพิ่มรายละ 100 - 250 บาท รับรวม 800 - 1250 บาท
ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ รับรวมเดือนละ 800 – 1250 บาท

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเงินผู้สูงอายุในครั้งนี้

ประเทศไทยมีผู้สูงอายุรวมทั้งหมด 12,249,848 คน มีคนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10,896,444 คน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65)

รวมผู้ที่ได้รับสิทธิเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินพิเศษ) 10,896,444 คน

วิธีการจ่ายเงินพิเศษผู้สูงอายุ 6 เดือน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินพิเศษให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ผ่านช่องทางเดิม เงินที่ได้รวมก้บเงินที่อนุมัติปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุรวมไปแล้วดังนี้

 1. ผู้ที่เคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเงินสด
  • รับเงินสดด้วยตัวเอง
  • รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 2. ผู้ทีเคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านบัญชีธนาคาร (เข้าอัตโนมัติ)
  • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์
  • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์

ท่านจะได้รับเงินพิเศษ หรือเงินในการเพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุ 2565 ผ่านช่องทางเดิม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เงินเท่าไร?

เพิ่มเงินผู้สูงอายุใหม่ – ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษ 6 เดือน คือ เม.ย. – ก.ย. 65

เป็นการคำนวนรวมกับเงินที่ปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุที่ ครม. อนุมัติเมื่อ 26 เม.ย. 2565

อัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุ 6 เดือน
อัตราการจายเงินเพิ่มผู้สูงอายุ 6 เดือน เม.ย. – ก.ย. 65

ตารางรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565

 1. วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564
 2. วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 3. วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564
 4. วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
 5. วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 6. วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565
 7. วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 8. วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
 9. วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2565
 10. วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565
 11. วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565
 12. วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
ปฏิทินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
ปฏิทินโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565

อ้างอิง เว็บไซต์ อสมท ข่าวค่ำ 26 เมษายน 2565 / เว็บไซต์รัฐบาลไทย ไทยคู่ฟ้า

FAQ เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565

ผู้สูงอายุได้เงินกี่บาท?

เพิ่ม 100 – 250 บาทจากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับปกติอยู่แล้ว

เงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน? (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ค. 65)

รอบเดือนพฤษภาคม เข้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เงินพิเศษผู้สูงอายุเข้าวันไหน?

ประมาณปลายกลาง – ปลายเดือน พฤษภาคม 2565

เงินพิเศษผู้สูงอายุจ่ายวันไหน?

รอประกาศจากทางราชการอีกครั้ง

ใครบ้างที่ได้เงินพิเศษผู้สูงอายุ เงินเพิ่มเบี้ยผู้สุงอายุ?

ผู้ที่มีสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมอยู่แล้ว จะได้เงินเพิ่มตามเกณฑ์อายุ 100 – 250 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง