วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 รวมแล้วรับเงินพิเศษรายละ 700 – 1,250 บาท

อนุมัติเพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 เพิ่มอีกคนละ 100 – 250 บาท นาน 6 เดือน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการการจ่ายเงินพิเศษ หรือเพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 ที่มีอายุเกิน 60 ปีที่เป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะได้รับสิทธิ์ในเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2565 ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65

เงินพิเศษผู้สูงอายุ คือเงินอะไร?

เป็นเงินที่รัฐบาลช่วยผู้สูงอายุ โดยออกเป็นมาตรการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565

ครม อนุมัติเพิ่มเงินผู้สูงอายุรายละ 100 - 250 บาท นาน 6 เดือน
ครม อนุมัติงบกลางปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุ

สิทธิของผู้สูงอายุ

ตามกฏหมายจะให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิ์ในด้านต่างๆ เช่น เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น

👉 เพิ่มเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6 งวด จำนวน 50 – 100 บาท

คุณสมบัติผู้ได้รับเงินพิเศษสำหรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุในครั้งนี้

 1. ได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว
 2. เป็นผู้มีอายุเกิน 60 ปี
 3. เป็นคนไทย
 4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
  • ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือ เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
  • ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
มติ ครม. ปรับเบี้ยผู้สูงอายุครั้งใหม่ เพิ่มรายละ 100 - 250 บาท รับรวม 800 - 1250 บาท
ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ รับรวมเดือนละ 800 – 1250 บาท

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเงินผู้สูงอายุในครั้งนี้

ประเทศไทยมีผู้สูงอายุรวมทั้งหมด 12,249,848 คน มีคนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10,896,444 คน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65)

รวมผู้ที่ได้รับสิทธิเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินพิเศษ) 10,896,444 คน

วิธีการจ่ายเงินพิเศษผู้สูงอายุ 6 เดือน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินพิเศษให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ผ่านช่องทางเดิม เงินที่ได้รวมก้บเงินที่อนุมัติปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุรวมไปแล้วดังนี้

 1. ผู้ที่เคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเงินสด
  • รับเงินสดด้วยตัวเอง
  • รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 2. ผู้ทีเคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านบัญชีธนาคาร (เข้าอัตโนมัติ)
  • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์
  • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์

ท่านจะได้รับเงินพิเศษ หรือเงินในการเพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุ 2565 ผ่านช่องทางเดิม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เงินเท่าไร?

เพิ่มเงินผู้สูงอายุใหม่ – ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษ 6 เดือน คือ เม.ย. – ก.ย. 65

เป็นการคำนวนรวมกับเงินที่ปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุที่ ครม. อนุมัติเมื่อ 26 เม.ย. 2565

อัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุ 6 เดือน
อัตราการจายเงินเพิ่มผู้สูงอายุ 6 เดือน เม.ย. – ก.ย. 65

ตารางรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565

 1. วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564
 2. วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 3. วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564
 4. วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
 5. วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 6. วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565
 7. วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 8. วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
 9. วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2565
 10. วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565
 11. วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565
 12. วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
ปฏิทินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
ปฏิทินโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565

อ้างอิง เว็บไซต์ อสมท ข่าวค่ำ 26 เมษายน 2565 / เว็บไซต์รัฐบาลไทย ไทยคู่ฟ้า

FAQ เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565

ผู้สูงอายุได้เงินกี่บาท?

เพิ่ม 100 – 250 บาทจากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับปกติอยู่แล้ว

เงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน? (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ค. 65)

รอบเดือนพฤษภาคม เข้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เงินพิเศษผู้สูงอายุเข้าวันไหน?

ประมาณปลายกลาง – ปลายเดือน พฤษภาคม 2565

เงินพิเศษผู้สูงอายุจ่ายวันไหน?

รอประกาศจากทางราชการอีกครั้ง

ใครบ้างที่ได้เงินพิเศษผู้สูงอายุ เงินเพิ่มเบี้ยผู้สุงอายุ?

ผู้ที่มีสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมอยู่แล้ว จะได้เงินเพิ่มตามเกณฑ์อายุ 100 – 250 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 ของกองทุนผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

เงินพิเศษผู้สูงอายุ รับเพิ่มอีกเดือนละ 100 – 250 บาท นาน 6 เดือน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

ขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี.ค. – เม.ย. 65

วิธีลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 รายใหม่ เริ่ม 1 – 31 มกราคม นี้

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป