สินเชื่อ ธกส ให้กู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท (พื้นที่นาน้ำท่วม)

สินเชื่อ ธกส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

(สำหรับลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ปี 2563/2564)

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นลูกค้า ธกส / หรือไม่ใช่ลูกค้าแต่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
  • ไม่เป็นลูกค้าที่มีสัญญากู้โครงการอื่น (ไม่มียอดหนี้ในโครงการอื่น)
  • ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  • ไม่เป็นลูกค้าที่มีหนี้ค้าง เว้นแต่รายที่ได้รับการอนุมัติให้ผัดผ่อนตามวิธีปฏิบัตรของ ธกส.

ดอกเบี้ย

  • ไม่เกิน 6 เดือน ร้อยละ 0/ต่อปี
  • เดือนที่ 7 เป็นต้นไป MRR* 6.50/ต่อปี

วงเงินกู้

  • ไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาสมัครวันนี้ – 31 มีนาคม 2564

การชำระเงินคืนกำหนดให้คืนในเดือนที่ 7 โดยแบ่งเป็นราย 6 เดือน หรือจะส่งเป็นรายปี ตามที่สามารถจะชำระคืนได้แต่ต้องชำระให้หมดภายใน 3 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญากู้เงิน

หลักประกัน

  • ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัตปกติของ ธกส.
  • กรณีมีเหตุอันควรผ่อนผันให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้มีอำนาจลดหย่อนหลักประกันได้
สินเชื่อ ธกส สูงสุด 5หมื่น
สินเชื่อฉุกเฉิน ธกส สูงสุด 5หมื่น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธกส. ทุกสาขา
โทร 02-555-0555
https://www.facebook.com/baacthailand

สินเชื่อธกส กู้ยืมฉุกเฉิน
สินเชื่อธกส กู้ยืมฉุกเฉิน

หากสนใจสามารถสอบถามสินเชื่อ ธ.ก.ส.ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรหรือ ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

LINE icon

ส่งไลน์