ประกาศแล้ว อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาวได้

มีผลแล้ว อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาวได้

ราชกิจจานุเบกษา อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาว
ราชกิจจานุเบกษา

1 พฤษภาคม 2563

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศีกษาธิการว่าด้วยเรื่องทรงผม 2563

เพื่อให้เกิดความชัดเจน พร้อมคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

👍 เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ  เดือนสุดท้าย

👍 เสนอให้เพิ่มเงินต่อเดือนละ 500 บาท อีก 3เดือน

👍 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้นปี 64

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :ประกาศ ให้นักเรียนไว้ผมยาวได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.mratchakitcha.soc.go.th/alert.html

โดยในเนื้อหาครอบคลุมทั้งเพศของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยคำนึงถึงกฏประกอบของสถานศีกษาในแต่ละแห่งด้วย เช่น บางสถานศีกษาอาจจะยังคงระเบียบเดิม หากมีการพูดคุยเพื่อให้เป็นการยอมรับทั้ง 3 ฝ่าย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง