khonjoncard-2564

วงเงินเพิ่มกำลังซื้อให้บัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพิ่มกำลังซื้อให้บัตรสวัสิดการแห่งรัฐอีกเดือนละ 200 บาท