พิเศษเงินกู้ไร้ดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มผู้พิการ

เงินกู้ไร้ดอกเบี้ยของผู้พิการ

เงินกู้ไร้ดอกเบี้ยผู้พิการ สามารถกู้เงินได้
ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถกู้เงินได้

จากสิทธิ / สวัสดิการ / บริการของผู้พิการ
แอดมินขอสรุปดังนี้นะครับ

เงินกู้นี้เรียกว่า “เงินทุนหมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพ”

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน

 • เป็นการให้บริการกู้เงินสำหรับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการสามารถผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท หรือกู้เพิ่มไม่เกิน 120,000 บาท
รายละเอียด
รายละเอียด

คุณสมบัติ

 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
 4. บรรลุนิติภาวะ (กรณีผู้เยาว์จะไม่สามารถขอกู้ยืมด้วยตนเองได้ แต่สามารถให้ผู้ดูแลยื่นกู้แทนในนามของผู้พิการได้)
 5. มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
 6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 7. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มี อยู่เดิมทั้งหมด
 8. มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

หลักประกันเงินกู้

ผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน จะต้องจัดหาบุคคลค้ำประกันมาทำสัญญาการกู้ยืม และผู้ค้ำประกันดังกล่าวสามารถค้ำประกันผู้กู้ยืมได้เพียง 1 คนเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • มีความสามารถในการทำนิติกรรม
 • มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งมั่นคงมีอาชีพ และมีรายได้มั่นคง และมีชื่อในทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้เงินกองทุนติดต่อกัน 2 งวด
 • ต้องไม่เป็นสามีหรือภรรยาของผู้กู้ตามกฎหมาย

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบในการยื่นคำร้อง

เอกสารของผู้ขอกู้ยืมเงิน

 • สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการพร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่นั้น ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นหรือกรรมการขององค์กรคนพิการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการเช่าบ้านจากเจ้าของบ้านเช่า
 • แผนที่แสดงที่พักอาศัย และแผนผังสถานที่ประกอบกิจการ
 • ประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ระบุรายละเอียดว่าจะนำเงินที่กู้ยืมไปใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง

เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ กรณีข้าราชการค้ำประกันให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน

เมื่อผู้ขอกู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดแล้ว สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในฐานะผู้ให้กู้จะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และข้อมูลแวดล้อมประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณา หลังจากนั้นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอกู้ทราบ กรณีที่อนุมัติ ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ และผู้ค้ำประกันไปทำสัญญากับผู้ให้กู้ และรอหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียด
รายละเอียด

การชำระคืนเงินกู้

ผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุน จะต้องชำระคืนเงินกู้ยืมตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ณ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่กู้ยืมเงิน

สถานที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน

ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองที่จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ หรือจังหวัดที่ตนเองประกอบอาชีพอยู่ ดังนี้

 • กรุงเทพฯ : กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ (ตึกนิวยอร์ก) ชั้น 2 บริเวณสถานีรถไฟสามเสน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร
 • ต่างจังหวัด : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 3388

Facebook : facebook.com/dep.go.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เงินเยียวยาเด็กเล็กสังกัด อปท เตรียมอนุบาลเริ่มโอนเงินให้แล้ว

เช็กวันโอนเงินเด็กอนุบาล 2000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเงินวันไหน

พร้อมจ่ายเงินเด็กอนุบาล 2000 บาทให้ถึงมือผู้ปกครองก่อน 15 พ.ย. 64 สำหรับเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564