กู้เงินคนพิการ 2566 พม. ให้เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยกลุ่มผู้พิการ 60000 บาท ยืมเงินคนพิการได้ที่ไหน ? ผู้พิการยืมเงินได้กี่บาท ?

อัปเดต :

พม. ปล่อยสินเชื่อผู้พิการโดยให้วงเงินสินเชื่อ 60,000 บาท ผู้พิการสามารถกู้เงินคนพิการ 2566 ได้แล้ว

จากสิทธิ / สวัสดิการ / บริการของผู้พิการ แอดมินขอสรุปดังนี้นะครับ

เงินกู้นี้เรียกว่า “เงินทุนหมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพ

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินคนพิการวงเงิน 6หมื่นบาท

-> สินเชื่อเงินด่วน 5000 บาทเมืองไทยแคปปิตอล

รายละเอียดกู้เงินคนพิการ 2566 ล่าสุด โดยสามารถขอกู้เงินคนพิการได้ 60,000 บาท
รายละเอียดสินเชื่อคนพิการ หรือ กู้เงินคนพิการ 2566

คุณสมบัติผู้ขอเงินกู้เงินคนพิการ 2566 วงเงิน 60,000 บาท

  1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  2. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
  3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
  4. บรรลุนิติภาวะ (กรณีผู้เยาว์จะไม่สามารถขอกู้ยืมด้วยตนเองได้ แต่สามารถให้ผู้ดูแลยื่นกู้แทนในนามของผู้พิการได้)
  5. มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
  6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  7. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มี อยู่เดิมทั้งหมด
  8. มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

หลักประกันเงินกู้สินเชื่อคนพิการ

ผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน จะต้องจัดหาบุคคลค้ำประกันมาทำสัญญาการกู้ยืม และผู้ค้ำประกันดังกล่าวสามารถค้ำประกันผู้กู้ยืมได้เพียง 1 คนเท่านั้น

แนะนำเป็นญาติพี่น้อง หรือ เพื่อน

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันสินเชื่อผู้พิการ

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบในการยื่นคำร้อง

เอกสารของผู้ขอกู้ยืมเงิน

เอกสารของผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อคนพิการ กู้ยืมเงินคนพิการ จาก พม.

เมื่อผู้ขอกู้เงินคนพิการ 2566 ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดแล้ว สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในฐานะผู้ให้กู้จะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และข้อมูลแวดล้อมประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณา หลังจากนั้นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอกู้ทราบ กรณีที่อนุมัติ ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ และผู้ค้ำประกันไปทำสัญญากับผู้ให้กู้ และรอหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินอีกครั้งหนึ่ง

การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการ
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อคนพิการ 60,000 บาท

การชำระคืนเงินกู้

ผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุน จะต้องชำระคืนเงินกู้ยืมตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ณ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่กู้ยืมเงิน

สถานที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน

ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองที่จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ หรือจังหวัดที่ตนเองประกอบอาชีพอยู่ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อกู้เงินคนพิการ หรือขอสินเชื่อคนพิการ ได้ที่ไหนบ้าง?

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 3388

Facebook : facebook.com/dep.go.th/

คำถามที่พบบ่อย สินเชื่อคนพิการล่าสุด 2566 วงเงินสินเชื่อผู้พิการ 6 หมื่นบาท

กู้เงินคนพิการ 2566 ใช้คนคำประกันหรือไม่?

ต้องมีคนค้ำประกัน

สินเชื่อคนพิการยืมเงินได้กี่บาท?

60,000 บาท (สูงสุด 120,000 บาท)

จะกู้เงินคนพิการได้ที่ไหนบ้าง?

กู้เงินคนพิการ กี่วันอนุมัติ?

ไม่เกิน 3 เดือน ขึ้นอยู่กับลำดับการขอสินเชื่อ

ไม่มีบัตรคนพิการกู้สินเชื่อคนพิการได้หรือไม่?

ไม่ได้ จำเป็นต้องมีบัตรผู้พิการ

พมจ. เปิดให้ผู้พิการกู้เงิน วงเงินสินเชื่อ 60,000 บาท สินเชื่อเพื่อผู้พิการนำไปประกอบอาชีพ ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อน 5 ปี
สินเชื่อคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ไม่มีดอกเบี้ย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง