pikan-40k-somban

ปรับค่าซ่อมบ้านให้คนพิการเป็น เหมาจ่าย 40,000 บาท

ปรับเพิ่มค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเป็น 40,000 บาท