เยียวยาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมโอน 2,000บาท จ่ายก่อน 26 พ.ย. 64

อัปเดต :

คืบหน้าเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เด็กเตรียมอนุบาลจากมติ ครม. อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น 18,540 แห่ง ให้คนละ 2,000 บาทรวมผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเด็ก 660,318 คน

จ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันไหน?

ตามมติ ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ 7 ต.ค. แจ้งว่าจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเด็กให้ผู้ปกครองได้ 1 – 15 ตุลาคม 64 และมีการปรับเวลาเป็น โอนก่อน 25 พ.ย. 64 ล่าสุดมีความคืบหน้าจากองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นแจ้งว่า จะจ่ายให้เสร็จก่อน 26 พ.ย. 64

*ความจริงคือเริ่มโอนเงินเยียวยาเด็กอนุบาล/เตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,00 บาทในวันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นมาครับ

โอนเงินเยียวยาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองคนละ 2000บาท
ทยอยโอนเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาท

คุณสมบัติเด็กเล็กที่จะได้รับเงิน 2,000บาท

 1. เป็นเด็กเล็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
 2. มีรายชื่อในระบบ LEC ก่อน 2 ก.ค. 64 (อัปเดต 5 ต.ค. 64)
 3. มีอายุ 2 – 5 ปี
 4. มีสัญชาติไทย
 5. ได้รับครั้งเดียว 2,000บาท
 6. รับโดยเป็นเงินสด / โอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นมีโรงเรียนอะไรบ้าง

กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจะขอยกตัวอย่างโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้

เป็นเด็กเล็ก / นักเรียน ที่มีชื่ออยู่ในระบบ LEC

จะต้องมีรายชื่ออยู่ในระบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ก่อน 2 ก.ค. 64 (อัปเดตใหม่ 5 ต.ค. 64)

ข้อสังเกตุ

*ค่าอาหาร, ค่านม , ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

วิธีรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาทจาก อปท.

ท่านจะได้รับเงิน 2000 บาทตามที่ท่านได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยเหลือเด็กเล็กคนละ 2000 บาทครับ

 1. รับเป็นเงินสดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. รับโอนผ่านบัญชีธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการรับเงินเยียวยาเด็กอนุบาล / เตรียมอนุบาล ศูนย์ฯ เด็กเล็ก

 1. สูติบัตรเด็กเล็ก
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง / พร้อมสำเนา
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารที่ 3 และ 4 ต้องลงลายมือชื่อพร้อมเขียนข้อความว่า สำเนาถูกต้อง

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาท
เอกสารประสงค์รับเงินเยียวยาเด็ก เล็ก 2000 บาท

สอบถามเรื่องเงินเยียวยาเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลได้จากที่ไหนบ้าง

เมื่อท่านมีปัญหาหรือจะติดต่อสอบถามความคืบหน้าแนะนำให้ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ครูผู้ที่ดูแลเด็กเล็กอยู่จะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วกว่าครับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเงินเยียวยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2พันบาท

 1. ติดต่อได้ที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. องค์กรปกครอง (อบต. เขต เทศบาล)
 3. กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร 02 241 9000
แผนงานการจา่ยเงินเยียวยาให้ผู้ปกครองของเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเด็ก 2000 บาท

อ้างอิง สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง