วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน

กรมบัญชีกลางออกเอกสารแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยให้ อสม ประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2564 ให้กับ อสม โดยเพิ่มเป็นค่าเสี่ยงภัย 1,500 บาท โดยแบ่งจ่ายเดือนละ 500 บาท

ทำงานเป็น อสม ในเดือนนี้ จะได้ค่าเสี่ยงภัย อสม ในเดือนหน้า

พร้อมจ่ายเงินตอบแทน หรือเงินเยียวยาให้ อสม อีก 500 บาทต่อเดือน
อนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้ อสม อสส อีกคนละ 500 บาท

ปฏิทินจ่ายค่าเสี่ยงภัย อสม

สรุปแล้ว อสม / อสส ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัย จะได้รับเงินจำนวน 19 เดือน 9,500 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 500 บาท โดยเริ่มจ่ายมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 63 – กันยายน 64

*สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ดีขึ้น อาจจะมีการเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้อีกโดยจะมีความคืบหน้าในช่วงเดือน กันยายน โปรดติดตามครับ

ค่าตอบแทน อสม หรือค่าเสี่ยงภัยนี้จะจ่ายให้

  1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  2. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

ซึ่ง 2 กลุ่มอาสาสมัครนี้ได้รับเป็นค่าเสี่ยงภัยในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 19 เดือน

สรุปวันโอนเงินค่าเสี่ยงภัยให้ อสม / อสส

หนังสือด่วนที่สุด จากกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับค่าเสี่ยงภัย อสม /อสส

เรื่อง : ขอแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2564

เรียน : อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา และค่าเสี่ยงภัย อสม จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยอนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้่่อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า

เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และค่าเสี่ยงภัย อสม สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปฏิทินจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยให้กลุ่ม อสม / อสส

จึงขอแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม ให้อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 500 บาท
กรมบัญชีกลางแจ้งเพิ่มค่าเสี่ยงภัย อสม อีก 1500 บาท
ปฏิทินค่าเสี่ยงภัย อสม 1500 บาท แบ่งจ่าย กรกฏาคม - กันยายน เดือนละ 500 บาท
ปฏิทินจ่ายค่าเสี่ยงภัย อสม ประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 64

อ้างอิง 1, 2

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท