เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน

กรมบัญชีกลางออกเอกสารแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยให้ อสม ประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2564 ให้กับ อสม โดยเพิ่มเป็นค่าเสี่ยงภัย 1,500 บาท โดยแบ่งจ่ายเดือนละ 500 บาท

ทำงานเป็น อสม ในเดือนนี้ จะได้ค่าเสี่ยงภัย อสม ในเดือนหน้า

พร้อมจ่ายเงินตอบแทน หรือเงินเยียวยาให้ อสม อีก 500 บาทต่อเดือน
อนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้ อสม อสส อีกคนละ 500 บาท

ปฏิทินจ่ายค่าเสี่ยงภัย อสม

 • ทำงานเดือน ก.ค. จะได้เงิน 18 ส.ค. 64
 • ทำงานเดือน ส.ค. จะได้เงิน 17 ก.ย. 64
 • ทำงานเดือน ก.ย. จะได้เงิน 18 ต.ค. 64

สรุปแล้ว อสม / อสส ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัย จะได้รับเงินจำนวน 19 เดือน 9,500 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 500 บาท โดยเริ่มจ่ายมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 63 – กันยายน 64

*สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ดีขึ้น อาจจะมีการเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้อีกโดยจะมีความคืบหน้าในช่วงเดือน กันยายน โปรดติดตามครับ

ค่าตอบแทน อสม หรือค่าเสี่ยงภัยนี้จะจ่ายให้

 1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 2. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

ซึ่ง 2 กลุ่มอาสาสมัครนี้ได้รับเป็นค่าเสี่ยงภัยในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 19 เดือน

สรุปวันโอนเงินค่าเสี่ยงภัยให้ อสม / อสส

 • 18 ต.ค. 64 จะจ่าย 500 บาท
 • 17 ก.ย. 64 จะจ่าย 500 บาท
 • 18 ส.ค. 64 จะจ่าย 500 บาท
 • 20 ก.ค. 64 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 18 มิ.ย. 64 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 18 พ.ค. 64 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 21 เม.ย. 64 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 18 มี.ค. 64 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 18 ก.พ. 64 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 18 ม.ค. 64 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 18 ธ.ค. 63 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 18 พ.ย. 63 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 22 ก.ย. 63 จ่ายแล้ว 3,500 บาท (เหมารวม มี.ค. – ก.ย. 63 รวม 7 เดือน)

หนังสือด่วนที่สุด จากกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับค่าเสี่ยงภัย อสม /อสส

เรื่อง : ขอแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2564

เรียน : อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา และค่าเสี่ยงภัย อสม จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยอนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้่่อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า

เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และค่าเสี่ยงภัย อสม สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปฏิทินจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยให้กลุ่ม อสม / อสส

จึงขอแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม ให้อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 500 บาท
กรมบัญชีกลางแจ้งเพิ่มค่าเสี่ยงภัย อสม อีก 1500 บาท
ปฏิทินค่าเสี่ยงภัย อสม 1500 บาท แบ่งจ่าย กรกฏาคม - กันยายน เดือนละ 500 บาท
ปฏิทินจ่ายค่าเสี่ยงภัย อสม ประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 64

อ้างอิง 1, 2

เรื่องใหม่ล่าสุด