เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน

อัปเดต :

กรมบัญชีกลางออกเอกสารแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยให้ อสม ประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2564 ให้กับ อสม โดยเพิ่มเป็นค่าเสี่ยงภัย 1,500 บาท โดยแบ่งจ่ายเดือนละ 500 บาท

ทำงานเป็น อสม ในเดือนนี้ จะได้ค่าเสี่ยงภัย อสม ในเดือนหน้า

พร้อมจ่ายเงินตอบแทน หรือเงินเยียวยาให้ อสม อีก 500 บาทต่อเดือน
อนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้ อสม อสส อีกคนละ 500 บาท

ปฏิทินจ่ายค่าเสี่ยงภัย อสม

สรุปแล้ว อสม / อสส ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัย จะได้รับเงินจำนวน 19 เดือน 9,500 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 500 บาท โดยเริ่มจ่ายมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 63 – กันยายน 64

*สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ดีขึ้น อาจจะมีการเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้อีกโดยจะมีความคืบหน้าในช่วงเดือน กันยายน โปรดติดตามครับ

ค่าตอบแทน อสม หรือค่าเสี่ยงภัยนี้จะจ่ายให้

  1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  2. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

ซึ่ง 2 กลุ่มอาสาสมัครนี้ได้รับเป็นค่าเสี่ยงภัยในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 19 เดือน

สรุปวันโอนเงินค่าเสี่ยงภัยให้ อสม / อสส

หนังสือด่วนที่สุด จากกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับค่าเสี่ยงภัย อสม /อสส

เรื่อง : ขอแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2564

เรียน : อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา และค่าเสี่ยงภัย อสม จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยอนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้่่อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า

เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และค่าเสี่ยงภัย อสม สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปฏิทินจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยให้กลุ่ม อสม / อสส

จึงขอแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม ให้อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 500 บาท
กรมบัญชีกลางแจ้งเพิ่มค่าเสี่ยงภัย อสม อีก 1500 บาท
ปฏิทินค่าเสี่ยงภัย อสม 1500 บาท แบ่งจ่าย กรกฏาคม - กันยายน เดือนละ 500 บาท
ปฏิทินจ่ายค่าเสี่ยงภัย อสม ประจำเดือน กรกฏาคม – กันยายน 64

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง