เยียวยาเด็กนักเรียน 2,000บาท พร้อมโอนให้ผู้ปกครอง 1-15 พ.ย. 64

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาหรือเงินเยียวยาเด็กนักเรียนในช่วงนี้ เพื่อครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเป็าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น (อบต. / เทศบาล / เขต)

ความคืบหน้าล่าสุดเงินเยียวยาเด็กนักเรียน 2พันบาท พร้อมโอนให้นักเรียน หรือผู้ปกครอง 1 – 15 พฤศจิกายน 2564

ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติเด็กที่จะได้รับเงินเยียวยา 2000 บาท

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต / เขต / เทศบาล ได้เงินคนละ 2พันบาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแผนงานดังนี้

 • ครูแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองรับทราบ (เอกสารประกอบ)
 • ผู้ปกครองเตรียมเอกสาร ดังนี้
  1) ใบเกิดของเด็กนักเรียน
  2) สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
  3) สมุดบัญชีธนาคารที่จะไช้รับเงิน (หรือจะรับเงินสดที่โรงเรียนก็ได้)
 • ครูจะนัดวันให้ผู้ปกครองมากรอกเอกสารเพื่อขอรับเงินเยียวยาเด็กนักเรียน
 • ครูสรุปข้อมูลเพื่อตรวจสอบในระบบ LEC.(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 • ครูส่งเอกสารไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานดังนี้

 • รวบรวมข้อมูลที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเข้ามา
 • ตรวจสอบข้อมูลกับระบบ LEC. (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 • จัดทำแบบสรุปการขอรับเงินโครงการเยียวยานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อนุมัติเงินเยียวยาเด็กนักเรียน เด็กเตรียมอนุบาล 6.6 แสนคน
ช่วยเหลือเงินเยียวยาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายละ 2พันบาท

ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานแบบสรุปข้อมูลปัญหาการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนเตรียมอนุบาล กรณีเด็กนักเรียนที่ไม่มีข้อมูลในระบบ LEC. (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีแผนงานดังนี้

 • โอนเงินให้ผู้ปกครองจำนวน 2,000 บาท (ทยอยโอน 1 – 15 พ.ย. 64)
  1) บัญชีรับเงินธนาคารออมสิน
  2) บัญชีรับเงินธนาคาร ธ.ก.ส.
  3) บัญชีรับเงินของธนาคารอื่นๆ
 • โอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนนำมาให้ผู้ปกครองที่ประสงค์จะรับเงินสด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เขต / เทศบาล / อบต.)

 • โอนเงินให้ผู้ปกครองจำนวน 2,000 บาท (ทยอยโอน 1 – 15 พ.ย. 64)
  1) บัญชีรับเงินธนาคารกรุงไทย
 • แต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่ประสงค์จะรับเป็นเงินสด (หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำเงินมาให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง)
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขึ้นไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัดให้รับทราบ

ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

เมื่อดำเนินโครงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนเตรียมอนุบาลแล้ว หากมีเงินเหลือจ่าย ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดส่งคืนเงินให้กระทรวงการคลัง

ครม อนุมัติวงเงินเยียวยาให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนละ 2,000บาท
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองท้องถิ่น

รับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2พันบาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก เด็นักเรียนเตรียมอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ครับ

เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 1. สำเนาสูติบัตรของเด็กนักเรียน (ใบเกิด)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน

*สำเนาเอกสารจำเป็นต้องลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น

เอกสารที่ต้องเขียนเพื่อรับเงินเยียวยา 2,000บาท

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 • กรอกข้อมูลของท่าน
 • กรอกข้อมูลของนักเรียน
 • แนบเอกสาร เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสูติ เป็นต้น

รับเอกสารนี้ได้กับคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ลูกของท่านเรียนอยู่ครับ

เอกสารแสดงความประสงค์รับเงินเยียวยานักเรียนอนุบาล 2พันบาท
หนังสือรับเงินเยียวยานักเรียนอนุบาล เตรียมอนุบาล 2พันบาท
ครม อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนละ 2000บาท
ผู้ปกครองรับเงินเยียวยานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2พันบาท

อ้างอิง 1, 2

LINE icon

ส่งไลน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เงินเยียวยาเด็กเล็กสังกัด อปท เตรียมอนุบาลเริ่มโอนเงินให้แล้ว

เช็กวันโอนเงินเด็กอนุบาล 2000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเงินวันไหน

พร้อมจ่ายเงินเด็กอนุบาล 2000 บาทให้ถึงมือผู้ปกครองก่อน 15 พ.ย. 64 สำหรับเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564