เยียวยาเด็กนักเรียน 2,000บาท พร้อมโอนให้ผู้ปกครอง 1-15 พ.ย. 64

อัปเดต :

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาหรือเงินเยียวยาเด็กนักเรียนในช่วงนี้ เพื่อครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเป็าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น (อบต. / เทศบาล / เขต)

ความคืบหน้าล่าสุดเงินเยียวยาเด็กนักเรียน 2พันบาท พร้อมโอนให้นักเรียน หรือผู้ปกครอง 1 – 15 พฤศจิกายน 2564

ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติเด็กที่จะได้รับเงินเยียวยา 2000 บาท

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต / เขต / เทศบาล ได้เงินคนละ 2พันบาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแผนงานดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานดังนี้

อนุมัติเงินเยียวยาเด็กนักเรียน เด็กเตรียมอนุบาล 6.6 แสนคน
ช่วยเหลือเงินเยียวยาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายละ 2พันบาท

ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานแบบสรุปข้อมูลปัญหาการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนเตรียมอนุบาล กรณีเด็กนักเรียนที่ไม่มีข้อมูลในระบบ LEC. (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีแผนงานดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เขต / เทศบาล / อบต.)

ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

เมื่อดำเนินโครงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนเตรียมอนุบาลแล้ว หากมีเงินเหลือจ่าย ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดส่งคืนเงินให้กระทรวงการคลัง

ครม อนุมัติวงเงินเยียวยาให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนละ 2,000บาท
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองท้องถิ่น

รับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2พันบาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก เด็นักเรียนเตรียมอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ครับ

เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  1. สำเนาสูติบัตรของเด็กนักเรียน (ใบเกิด)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
  3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน

*สำเนาเอกสารจำเป็นต้องลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น

เอกสารที่ต้องเขียนเพื่อรับเงินเยียวยา 2,000บาท

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รับเอกสารนี้ได้กับคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ลูกของท่านเรียนอยู่ครับ

เอกสารแสดงความประสงค์รับเงินเยียวยานักเรียนอนุบาล 2พันบาท
หนังสือรับเงินเยียวยานักเรียนอนุบาล เตรียมอนุบาล 2พันบาท
ครม อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนละ 2000บาท
ผู้ปกครองรับเงินเยียวยานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2พันบาท

อ้างอิง 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง