วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท สำหรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

อัปเดต :

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ เงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ อนุมัติการจ่ายเงินจากเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสรรพสามิต (สุราและยาสูบ)

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ไม่เกี่ยวกับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินคนละส่วนกัน โปรดอย่าสับสน)

วันจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 600 บาท
วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท (เดือนละ 100 บาท นาน 6 เดือน)
ตารางโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท
วัน / เดือน / ปีจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินที่ได้รับ
เกิด ก่อน 1 เม.ย. 25066 เดือน600
เกิด ระหว่าง 1 – 30 เม.ย. 25065 เดือน500
เกิด ระหว่าง 1 – 31 พ.ค. 25064 เดือน400
เกิด ระหว่าง 1 – 30 มิ.ย. 25063 เดือน300
เกิด ระหว่าง 1 – 31 ก.ค. 25062 เดือน200
เกิด ระหว่าง 1 – 31 ส.ค. 25061 เดือน100
อ้างอิง กรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : แนวทางและอัตราการจ่ายเงินนี้เป็นเพียงแนวทางการจ่ายเงินในปีงประมาณ พ.ศ. 2566 เท่า่นั้น (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

ตารางโอนเงินให้ผู้สูงอายุตามปีเกิด
เช็ควันโอนเงินผู้สูงอายุ ตามปีเกิด
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้แก้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ
วันที่ยืนยันตัวตน (eKYC)วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์วันที่โอนเงิน
ภายใน 26 ส.ค. 2566ภายใน 7 ก.ย. 256612 – 14 ก.ย. 2566
ภายใน 26 ก.ย. 2566ภายใน 3 ต.ค. 25666 ต.ค. 2566
ภายใน 26 ต.ค. 2566ภายใน 1 พ.ย. 25666 พ.ย. 2566
ภายใน 26 พ.ย. 2566ภายใน 30 พ.ย. 25666 ธ.ค. 2555
ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น

วิธีดำเนินการเพื่อรับเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท

  1. ให้ผู้สูงอายุไปยืนยันตัวตนและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (หรือ ธนาคารอื่นๆ จะเป็นธนาคารอะไรก็ได้)
  2. สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป) สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงิน เข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่เว็บไซต์ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com หรือขอรับหนังสือ ให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายใน 17 พ.ย. 2566
วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท ให้คนที่มีอายุเกิน 60 ปี ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
ตารางโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท

อ้างอิง เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง