wait-jay-600bath

สถานะรอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง

สถานะเงินอุดหนุนบุตรขุ้นรอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ขอให้ท่านรอในรอบถัดไป