วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก เดือนพฤษภาคม 2564

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก พฤษภาคม 64

 1. เข้าเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th
 2. ป้อนเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
 3. ใส่เลขบัตรประชาชนของเด็กแรกเกิด
 4. ใส่รหัสยืนยันรูปภาพ 5  ตัวอักษร
 5. กดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล
 6. ตรวจสอบข้อมูลผู้รับสิทธิ์
 7. ตรวจสอบสถานะสิทธิ์
 8. ประวัติการจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก

1. เข้าเว็บไซต์

เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบเงินอุดหนุนโดย กดที่นี่ หรือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th/

วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก เดือนพฤษภาคม 2564

2. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

ใส่เลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • ป้อนเลข 13 หลัก

3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนของเด็ก

ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

 • ป้อนเลข 13 หลัก

4. ป้อนรหัสยืนยัน

ป้อนตัวอักษร 5 ตัวในรูปสีดำลงในช่อง “รหัสยืนยันรูปภาพ

ยกตัวอย่างตามรูป seves ที่ก็ป้อนรหัส seves ลงในช่อง รหัสยืนยันรูปภาพ เป็นต้น

*หากท่านต้องการเปลี่ยนรูปใหม่ เพียงแค่กดพื้นที่สีดำ ตัวอักษร 5 ตัวก็จะเปลี่ยนเป็นอักษรใหม่

รหัสยืนยันรูปภาพของการเข้าระบบตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนเด็ก
รูปภาพยืนยันระบบเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

5. กดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”

เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้ท่านกดปุ่มค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • ปุ่มค้นหาข้อมูล คือ ค้นหาสิทธิ์ตามข้อมูลที่เราป้อน
 • ปุ่มเริ่มค้นหาใหม่ คือ กรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

6. ตรวจสอบรายละเอียดผู้รับสิทธิ์

หน้าจอแสดงข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน

 • ข้อมูลเด็ก
 • ข้อมูลผู้ปรกครอง
 • ข้อมูลการลงทะเบียน
 • ช่องทางการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แสดงรายละเอียดข้อมูลการรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แสดงข้อมูลผู้รับสิทธิ์เงินเด็ก

7. ตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์

หลังจากที่ท่านยื่นเรื่องเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับ อบต. เขต หรือเทศบาลแล้วภายใน 45 วัน ท่านก็เข้าระบบตรวจสอบสิทธิได้

 • E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 • E01 อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 • E02 ข้อมูลเก่าที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ
 • E03 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์
 • E04 ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ์
 • E05 ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน
 • E06 ข้อมูลเด็กที่ไม่มี วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558
 • E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันที่ลงทะเบียน
 • E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
 • E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
 • E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์ / ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน
 • E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
 • E12 ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะไม่มีสิทธิ
 • E13 ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะระงับสิทธิ
 • E14 ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายพร้อมเยพ์แต่ไม่มีชื่อบัญชีธนาคาร
 • E15 ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม หลังวันที่ 30 กันยายน 2561
 • E16 ข้อมูลไม่ครบถ้วน กรุณามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1)
 • E17 จำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561
 • E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี พ.ศ. 2559 – 2560
 • E19 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี พ.ศ. 2559 – 2560
 • E20 ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง
 • E21 ข้อมูลของผู้มีสิทธิแจ้งรับเงินสด
 • E22 ข้อมูลไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E23 ถูกระงับสิทธิชั่วคราวเนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
 • E24 ระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว
 • E25 ถูกระงับสิทธิเนื่องจากมีวันที่ติดประกาศก่อนวันที่ลงทะเบียน
 • EX1 อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคาร
 • EXX ข้อมูลสมบูรณ์ อยู่สถานะรอการเบิกจ่าย

ตัวอย่างสถานะในระบบ

หากในระบบแจ้งสถานะ “รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง” ขอให้ท่านรอการโอนเงินเข้าบัญชีในรอบถัดไปได้เลย

สถานะรอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
เช็คเงินอุดหนุนเด็กสถานะรอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง

8.ประวัติการจ่ายเงิน

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนทางกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ทุก ๆ ต้นเดือนตามตารางปฏิทินการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง โดยยอดเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 • จ่ายตรงงวด
 • จ่ายตกเบิก (ย้อนหลัง)

วิธีดูข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุน

เมื่อท่านยื่นรับสิทธิ์ต้องรอประมาณ 4 – 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ยื่นของแต่ละบุคคล) ถึงจะได้รับสิทธิ์

ยกตัวอย่าง

เราควรเข้าระบบเพื่อเช็คสถานะบ่อย ๆ

 • ยื่นขอรับสิทธิ์เดือน ก.ย. 2562 ที่ อบต.
 • อบต. คีย์ข้อมูลให้ พมจ. ประมาณ 45 วัน (ไม่เกิน)
 • ในระบบแจ้งสถานะเป็น E01
 • ในระบบแจ้งสถานะเป็น E06 ได้ทำการแก้ไข
 • รอ 4-6 เดือน ในตัวอย่างคือรอ 5 เดือน
 • ได้รับสิทธิงวดแรก ได้เงินตกเบิก (ย้อนหลัง) ด้วย
 • ได้รับงวดแรกวันที่ 10 มีนาคม 2563 รวมรับคือ 600 x 5 เดือน เท่ากับ 3,000 บาท
 • ได้รับงวดถัดไปตามรอบ คือเดือนละ 600 บาท
ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน
ดูข้อมูลจ่ายเงินอุดหนุนได้จากตารางโอนเงิน

ปฏิทินรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษภาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กและขึ้นสถานะ รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ดังนี้

 • วันที่ 9 ต.ค. 2563
 • วันที่ 10 พ.ย. 2563
 • วันที่ 9 ธ.ค. 2563
 • วันที่ 8 ม.ค. 2564
 • วันที่ 10 ก.พ. 2564
 • วันที่ 10 มี.ค. 2564
 • วันที่ 9 เม.ย. 2564 *
 • วันที่ 10 พ.ค. 2564 เลื่อนเป็น 7 พ.ค. 2564
 • วันที่ 10 มิ.ย. 2564
 • วันที่ 9 ก.ค. 2564
 • วันที่ 10 ส.ค. 2564
 • วันที่ 10 ก.ย. 2564

*แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครับ

ตารางจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564
ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2564

เรื่องใหม่ล่าสุด