วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก เดือนพฤษภาคม 2564

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก พฤษภาคม 64

 1. เข้าเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th
 2. ป้อนเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
 3. ใส่เลขบัตรประชาชนของเด็กแรกเกิด
 4. ใส่รหัสยืนยันรูปภาพ 5  ตัวอักษร
 5. กดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล
 6. ตรวจสอบข้อมูลผู้รับสิทธิ์
 7. ตรวจสอบสถานะสิทธิ์
 8. ประวัติการจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก

1. เข้าเว็บไซต์

เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบเงินอุดหนุนโดย กดที่นี่ หรือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th/

วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก เดือนพฤษภาคม 2564

2. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

ใส่เลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • ป้อนเลข 13 หลัก

3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนของเด็ก

ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

 • ป้อนเลข 13 หลัก

4. ป้อนรหัสยืนยัน

ป้อนตัวอักษร 5 ตัวในรูปสีดำลงในช่อง “รหัสยืนยันรูปภาพ

ยกตัวอย่างตามรูป seves ที่ก็ป้อนรหัส seves ลงในช่อง รหัสยืนยันรูปภาพ เป็นต้น

*หากท่านต้องการเปลี่ยนรูปใหม่ เพียงแค่กดพื้นที่สีดำ ตัวอักษร 5 ตัวก็จะเปลี่ยนเป็นอักษรใหม่

รหัสยืนยันรูปภาพของการเข้าระบบตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนเด็ก
รูปภาพยืนยันระบบเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

5. กดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”

เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้ท่านกดปุ่มค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • ปุ่มค้นหาข้อมูล คือ ค้นหาสิทธิ์ตามข้อมูลที่เราป้อน
 • ปุ่มเริ่มค้นหาใหม่ คือ กรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

6. ตรวจสอบรายละเอียดผู้รับสิทธิ์

หน้าจอแสดงข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน

 • ข้อมูลเด็ก
 • ข้อมูลผู้ปรกครอง
 • ข้อมูลการลงทะเบียน
 • ช่องทางการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แสดงรายละเอียดข้อมูลการรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แสดงข้อมูลผู้รับสิทธิ์เงินเด็ก

7. ตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์

หลังจากที่ท่านยื่นเรื่องเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับ อบต. เขต หรือเทศบาลแล้วภายใน 45 วัน ท่านก็เข้าระบบตรวจสอบสิทธิได้

 • E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 • E01 อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 • E02 ข้อมูลเก่าที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ
 • E03 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์
 • E04 ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ์
 • E05 ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน
 • E06 ข้อมูลเด็กที่ไม่มี วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558
 • E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันที่ลงทะเบียน
 • E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
 • E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
 • E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์ / ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน
 • E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
 • E12 ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะไม่มีสิทธิ
 • E13 ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะระงับสิทธิ
 • E14 ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายพร้อมเยพ์แต่ไม่มีชื่อบัญชีธนาคาร
 • E15 ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม หลังวันที่ 30 กันยายน 2561
 • E16 ข้อมูลไม่ครบถ้วน กรุณามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1)
 • E17 จำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561
 • E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี พ.ศ. 2559 – 2560
 • E19 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี พ.ศ. 2559 – 2560
 • E20 ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง
 • E21 ข้อมูลของผู้มีสิทธิแจ้งรับเงินสด
 • E22 ข้อมูลไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E23 ถูกระงับสิทธิชั่วคราวเนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
 • E24 ระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว
 • E25 ถูกระงับสิทธิเนื่องจากมีวันที่ติดประกาศก่อนวันที่ลงทะเบียน
 • EX1 อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคาร
 • EXX ข้อมูลสมบูรณ์ อยู่สถานะรอการเบิกจ่าย

ตัวอย่างสถานะในระบบ

หากในระบบแจ้งสถานะ “รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง” ขอให้ท่านรอการโอนเงินเข้าบัญชีในรอบถัดไปได้เลย

สถานะรอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
เช็คเงินอุดหนุนเด็กสถานะรอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง

8.ประวัติการจ่ายเงิน

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนทางกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ทุก ๆ ต้นเดือนตามตารางปฏิทินการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง โดยยอดเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 • จ่ายตรงงวด
 • จ่ายตกเบิก (ย้อนหลัง)

วิธีดูข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุน

เมื่อท่านยื่นรับสิทธิ์ต้องรอประมาณ 4 – 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ยื่นของแต่ละบุคคล) ถึงจะได้รับสิทธิ์

ยกตัวอย่าง

เราควรเข้าระบบเพื่อเช็คสถานะบ่อย ๆ

 • ยื่นขอรับสิทธิ์เดือน ก.ย. 2562 ที่ อบต.
 • อบต. คีย์ข้อมูลให้ พมจ. ประมาณ 45 วัน (ไม่เกิน)
 • ในระบบแจ้งสถานะเป็น E01
 • ในระบบแจ้งสถานะเป็น E06 ได้ทำการแก้ไข
 • รอ 4-6 เดือน ในตัวอย่างคือรอ 5 เดือน
 • ได้รับสิทธิงวดแรก ได้เงินตกเบิก (ย้อนหลัง) ด้วย
 • ได้รับงวดแรกวันที่ 10 มีนาคม 2563 รวมรับคือ 600 x 5 เดือน เท่ากับ 3,000 บาท
 • ได้รับงวดถัดไปตามรอบ คือเดือนละ 600 บาท
ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน
ดูข้อมูลจ่ายเงินอุดหนุนได้จากตารางโอนเงิน

ปฏิทินรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษภาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กและขึ้นสถานะ รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ดังนี้

 • วันที่ 9 ต.ค. 2563
 • วันที่ 10 พ.ย. 2563
 • วันที่ 9 ธ.ค. 2563
 • วันที่ 8 ม.ค. 2564
 • วันที่ 10 ก.พ. 2564
 • วันที่ 10 มี.ค. 2564
 • วันที่ 9 เม.ย. 2564 *
 • วันที่ 10 พ.ค. 2564 เลื่อนเป็น 7 พ.ค. 2564
 • วันที่ 10 มิ.ย. 2564
 • วันที่ 9 ก.ค. 2564
 • วันที่ 10 ส.ค. 2564
 • วันที่ 10 ก.ย. 2564

*แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครับ

ตารางจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564
ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2564
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.