วิธีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 – 1,000 บาท

กรุงเทพมหานครเปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2565 ได้แล้ว

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญ หรือสวัสดิการและสิทธิอื่นๆ ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากย้ายภูมิลำเนาต้องมาลงทะเบียนใหม่

ยกตัวอย่าง : ท่านเกิดในวันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2505 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ หรือ ท่านเกิด 21 เมษายน พ.ศ. 2506 ท่านจะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ครับ

กรุงเทพมหานคร logo สีเขียว
กทม เชิญลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรุงเทพมหานคร)

 • ดูว่าชื่อในทะเบียนบ้านเราอยู่สำนักงานเขตไหน
 • ไปลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือ ทำหนังสือมอบอำนาจผู้อื่น
 • เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง กันยายน 2564

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ต้องมีรายชื่อผู้รับสิทธิ์)
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (ต้องมีชื่อตรงกับผู้รับสิทธิ์)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง)

*เอกสารลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอได้ที่สำนักงานเขตที่ท่านไปลงทะเบียนครับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับในอัตราดังนี้

เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านในทุกๆ เดือน ตามอัตราการจ่ายเงินดังนี้

 • อายุ 60 – 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70 – 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80 – 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท
เชิญลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปติดต่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุได้ที่สำนักงานเขต ได้แล้ว

ตารางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2564

ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับสิทธิในเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีตารางการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางดังนี้

 • ต.ค. 63 โอนเงิน วันที่ 9 ต.ค. 63
 • พ.ย. 63 โอนเงิน วันที่ 10 พ.ย. 63
 • ธ.ค. 63 โอนเงิน วันที่ 9 ธ.ค. 63
 • ม.ค. 64 โอนเงิน วันที่ 8 ม.ค. 64
 • ก.พ. 64 โอนเงิน วันที่ 10 ก.พ. 64
 • มี.ค. 64 โอนเงิน วันที่ 10 มี.ค. 64
 • เม.ย. 64 โอนเงิน วันที่ 9 เม.ย. 64
 • พ.ค. 64 โอนเงิน วันที่ 10 พ.ค. 64
 • มิ.ย. 64 โอนเงิน วันที่ 10 มิ.ย. 64
 • ก.ค. 64 โอนเงิน วันที่ 9 ก.ค. 64
 • ส.ค. 64 โอนเงิน วันที่ 10 ส.ค. 64
 • ก.ย. 64 โอนเงิน วันที่ 10 ก.ย. 64
ปฏิทินโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2564
ตารางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564

ตารางรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2564สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร

อ้างอิง 1, อ้างอิง 2, อ้างอิง 3

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.