เยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชี เด็ก คนแก่ ผู้พิการ รับ 3,000 บาท

อัปเดต :

คอนเฟิร์ม! กลุ่มเปราะบางเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าบัญชี 20 ก.ค. นี้

พร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง พร้อมโอน 20 ก.ค. นี้
เยียวยากลุ่มเปราะบาง พร้อมโอน 20 ก.ค. นี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยัน มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จะจ่ายเงิน 3,000 บาท ให้กับกลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบาง จำนวน 6,781,881 ราย ประกอบด้วย

👍 เห็นชอบจ่ายเยียวยาให้เด็ก

👍 7สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

 1. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
  จำนวน 1,394,756 ราย
  (จากเดิม 1,451,468 ราย)
 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
  จำนวน 4,056,596 ราย
  (จากเดิม 9,664,111 ราย)
 3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  จำนวน 1,330,529 ราย
  (จากเดิม 2,027,500 ราย)

(จากเดิม 13,143,079 ราย โดนตัดสิทธิ 6,361,198 ราย)โดยจะไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินเยียวยาไปก่อนหน้านี้ หรือมาตราการอื่นๆของรัฐ เช่น

ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งตกหล่นการช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ สำหรับกลุ่มเด็ก ผู้ที่ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมอย่างเดียวจะไม่ได้รับสิทธินี้ หากผู้ที่ลงทะเบียนรับ 2 ทาง จากเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับเงินสงเคราะห์บุตรแบบนี้จะได้รับสิทธิ

Cr. : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง