เดือนนี้รัฐบาลเลื่อนวันจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ

เลื่อนวันจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้พิการ ผุ้สูงอายุ

เลื่อนโอนเงินให้คนแก่และผู้พิการ
เลื่อนโอนเงินให้คนแก่และผู้พิการ

สรุปข่าวด่วนจากราชการ ผู้สูงอายุ

กลุ่มเปราะบาง

  • กลุ่มเด็ก 0-6 ปี เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (จ่าย 10 ส.ค.)
  • กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เลื่อน (จ่าย 11 ส.ค.)
  • กลุ่มผู้พิการ เงินเบี้ยความพิการ เลื่อน (จ่าย 11 ส.ค.)

มีเอกสารด่วนที่สุดจากกรมบัญชีกลางส่งถึงหน่วยงานราชการท้องถิ่น

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

👍 ความคืบหน้าจากการประชุม ครม. 29 ก.ค.

“กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลเงินงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563

พบว่า มีงบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังของ อปท. บางแห่งในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมายังกรมบัญชีกลางมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และด้วยระยะเวลาที่จำกัดและรายการข้อมูลจำนวนมากทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันตามปฏิทินการทำงาน ส่งผลทำให้ไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรรับเงินได้ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดวันโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ จากเดิมวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563”

 

เอกสารโดย กองนโยบายสวัสดิการ

กลุ่มงานบริหารสวัสดิการสังคม
โทร 02-127 7000 ต่อ 4201 และ 4209
โทรสาร 02-127 7133
e-mail : swpag@cgd.go.th

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.