สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ผู้พิการถือบัตรคนจนรับอีก200บาท