osm-money-1500

อนุมัติเงินค่าตอบแทน อสม อสส อีก 1500 บาท แบ่งจ่ายเมษายนถึงมิถุนายน

ครม อนุมัติเงินค่าตอบแทนให้กลุ่ม อสม และ อสส คนละ 500 บาทนาน 3 เดือน