mymo-10000-1

หน้าจอแจ้งว่าให้ยืนยันอีเมลก่อนทำการกดสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย covid-19

ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ก่อนการกดสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย 10000 บาท